Toivomusponsi, Esplanadin katujärjestelykokeilun vaikutuksia helsinkiläisiin yrittäjiin ja työssäkävijöihin selvitettävä

HEL 2023-008415
More recent handlings
Case 12. / 277 §

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Esplanadien katujärjestyskokeilun vaikutusten selvittämisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston 14.6.2023 § 153 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muulle valtuustolle.

Close

Kaupunginvaltuusto on käsitellessään valtuutettu Laura Korpisen aloitetta Esplanadin katujärjestelyistä hyväksynyt seuraavan valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tutkia, miten Esplanadien katujärjestelykokeilu vaikuttaa laajemmin helsinkiläisiin yrittäjiin sekä työssään itä-länsisuunnassa autoileviin kaupunkilaisiin.

Esplanadien katujärjestelyjen kokeilun vaikutusten seurantaan sisältyy toivomusponnessa esitettyjen vaikutusten seurantaa kuten itä-länsisuunnassa tapahtuvan liikenteen sujuvuuden tarkastelua ja ammattiautoilijoiden kokemusten kartoittamista poikittaisliikenteestä. Elinvoimavaikutusten osalta selvitetään kokeilun vaikutuksia alueen toimijoihin, mm. kivijalkayrityksiin ja kiinteistönomistajiin.

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsi tiedoksi 12.12.2023 § 664 Esplanadien ja niihin liittyvien katujen kokeilun välitulokset kesäkaudelta 2023. Lautakunta päätti, että jatkoseurannassa arvioidaan kokeilun elinvoimavaikutuksia monipuolisesti seuraamalla vaikutusalueen yritysten palautteita, asiakasmäärien, liikevaihdon sekä tyhjän liiketilan kehitystä. Kiinnitetään erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. Kokeilun kustannuksia pyritään suhteuttamaan kokeilusta aiheutuneisiin hyötyihin, haittoihin ja saatuihin oppeihin. Jatkoseurannassa kiinnitetään erityistä huomiota Esplanadin liikenteen sujuvuuteen kaikilla kulkumuodoilla huomioiden keskustan muiden katutyömaiden tilanne sekä palautteen keräämiseen lähialueiden asukkailta. Jakeluliikenteen sujuvuuden ja sääntöjen mukaisuuden seurantaa jatketaan sekä kehitetään toimintatapoja yhdessä logistiikkatoimijoiden ja alueen yritysten kanssa. Taksitoimijoiden kanssa selvitetään mahdollisuuksia selkeyttää taksien olosuhteita ja pelastuslaitoksen kanssa jatketaan yhteistyötä sujuvuuden varmistamiseksi.

Syksyllä 2024 päättyvän kokeilun jatkoseuranta sisältää päättyneen talven seurannan, tulevan kesän seurannan ja koko kokeilukauden yhteenvedon.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2023 § 509

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa edellytetään selvittämään mahdollisuutta tutkia, miten Esplanadien katujärjestelykokeilu vaikuttaa laajemmin helsinkiläisiin yrittäjiin sekä työssään itä-länsisuunnassa autoileviin kaupunkilaisiin.

Käynnissä olevia Esplanadien alueen kokeilun seurantoja on suunnattu vastaamaan toivomusponnessa esiin tuotuja selvitystarpeita. Toteutettava Esplanadien kokeilun seuranta pitää sisällään itä-länsisuunnassa tapahtuvan liikenteen sujuvuuden tarkastelua sekä ammattiautoilijoiden kokemusten kartoittamista poikittaisliikenteestä. Elinvoimavaikutusten seurannassa puolestaan selvitetään kokeilun vaikutuksia alueen toimijoihin, mm. kivijalkayrityksiin ja kiinteistönomistajiin.

Autoliikenteen sujuvuuden, reittien ja matka-aikojen muutoksia seurataan ajoneuvoista saatavaa GPS-pohjaista tietoa hyödyntäen. Dataa hyödynnetään eri vuorokauden- ja vuodenajoilta ja vertailukohtana tarkasteluissa käytetään vuoden 2022 syksyn aineistoa. Tämä seuranta tarkastelee mahdollisesti muuttunutta liikennekäyttäytymistä, kuten vaihtoehtoisten reittien käyttöönottoa sekä matka-aikojen muutoksia.

Sujuvuusseurantaan on yhtenä tarkasteltavana aiheena lisätty itä-länsisuuntainen liikenne, joskin datasta ei voida erottaa työperäistä ajoa. Tarkasteluissa erotellaan kuitenkin arki- ja viikonloppuliikenne. Aineistoa on tarkoitus täydentää elinvoimavaikutusten seurannassa toteutettavilla taksiyritysten ja muiden kuljetusalan edustajille suunnatulla kyselyillä.

Esplanadien kokeilun elinvoimavaikutusten seurantaa varten alueen toimijoille lähetetään ryhmittäin räätälöidyt kyselyt kolmesti kokeilun aikana. Kiinteistönomistajien ja katutason liikkeiden edustajien lisäksi haastatellaan mm. matkailualan toimijoita, joitakin tapahtumien järjestäjiä, kuljetusliikkeiden edustajia ja joitakin toimistovuokralaisia. Lisäksi mm. hyödynnetään keskustan elävyysindeksistä saatavia tietoja kokeilu- ja vertailualueelta. Elinvoiman kehitystä seurataan myös ns. elinvoimalaskennan avulla, josta on saatavissa vertailutietoa jo koronapandemiaa edeltävältä ajalta. Kanslian elinkeino-osasto on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa elinvoimavaikutusten seurantatutkimuksia ja niistä saatavien tulosten raportointia.

Esplanadien alueen kokeiluun liittyvää elinvoimavaikutusten seurantaa ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa koko kaupungin laajuudessa, sillä laajemmalta alueelta toteutettavan osalta olisi vaikea todentaa, mitkä mahdolliset vaikutukset johtuvat juuri Esplanadien kokeilusta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tia Salminen, projektinjohtaja: 310 33270

tia.salminen@hel.fi

Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 34301

pihla.kuokkanen@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi
Close

This decision was published on 14.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi