Toivomusponsi, selvitettävä Helsingin henkilöstöetujen kilpailukykyisyyttä verrattuna lähikuntiin

HEL 2023-008419
More recent handlings
Case 12. / 304 §

Valtuutettu Jenni Hjeltin toivomusponsi henkilöstöetujen kilpailukykyisyydestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.6.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään määrärahojen siirtämistä kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 2023 talousarvioissa 14.6.2023 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta vertailla henkilöstöetujen kilpailukykyisyyttä verrattuna lähialueiden kuntiin veto- ja pitovoiman näkökulmasta.” (Jenni Hjelt)

Henkilöstöedut ovat keskeinen osa Helsingin kaupungin palkitsemisen kokonaisuutta. Helsingin kaupungilla on laajat ja kilpailukykyiset henkilöstöedut: liikunta- ja kulttuurietu (max 200€/hlö/v), työsuhdematkalippuetu (max 300€/hlö/v) tai vaihtoehtoisesti tuki polkupyörän hankintaan, kaupunkipyöräetu, lounasetu, merkkipäivälahjat ja huomionosoitukset, joilla henkilöstöä muistetaan Helsingin kaupungilla palvelussuhteen keston, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivien sekä eläkkeelle lähdön johdosta, kaupunkiyhteiset henkilöstökerhot ja Henkilöstökassa raha-asioiden hoitamista varten sekä oma saari virkistyskäytössä.

Lähikunnilla (esim. Vantaa ja Espoo) on osittain vastaavia etuja kuten liikunta- ja kulttuurietu tai työsuhdematkalippuetu: euromäärät ovat osittain samoja tai pienempiä (yhteensä 220 – 320€/hlö/v) kuin Helsingin kaupungilla (yhteensä 500€/hlö/v). Lisäksi edut saa käyttöönsä myöhemmin suhteessa palvelussuhteen kestoon kuin Helsingin kaupungilla. Myös hyvinvointialueilta löytyy vastaavia digitaalisesti jaettavia etuja kuin Helsingin kaupungilla: sisällöt ja euromäärät vaihtelevat tiedossamme olevilla hyvinvointialueilla 100 – 400€/hlö/v. Hyvinvointietu on käytössä osassa kuntia ja hyvinvointialueita. Tätä etua ei ole vielä Helsingin kaupungilla, sillä vuoden 2024 osalta nähtiin keskeisenä vakiinnuttaa toivottu liikunta- ja kulttuurietu osaksi henkilöstöetuvalikoimaa.

Henkilöstöetujen kokonaisuutta on arvioitu ja kehitetty viime vuosina ja kehitetään edelleen mm. saatujen palautteiden pohjalta yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstöetujen kehittämisen kärkinä ovat henkilöstön sitoutumisen, saatavuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 28.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi