Lausuntopyyntö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026, HSY

HEL 2023-008427
More recent handlings
Case 5. / 394 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026

Urban Environment Committee

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvion ja -suunnitelman perustuu HSY:n 2023-2030 tavoitteisiin, joita voi pitää hyvin valittuina ja perusteltuina. Tuottavuustavoitteena HSY:llä on keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

Kaupunkiympäristölautakunta piti HSY:n toimintaa ja sen kehittämistä HSY:n alueen seudullisessa yhteistyössä tärkeänä ja onnistuneena. Jäsenkunnat muodostavat kokonaisuuden, jonka yhdyskuntateknistä huoltoa on tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi, huomioiden samalla jäsenkuntien ja alueiden erityispiirteet. Toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa näihin yleisiin tavoitteisiin hyvin.

HSY:n tavoitetta investointikauden tarkastelujakson laajentamisesta 20 vuoteen aiemmasta 10 vuodesta pidetään kannatettavana. HSY:n toiminnassa, suunnitelmissa ja ohjelmissa tulee kuitenkin varautua siihen, että mahdollisesti suuretkin hankkeet Helsingin alueella voivat viivästyä suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella tehtävät vuosittaiset tarkennukset ovat tarpeen urakoiden siirtyessä sekä hintojen noustessa.

Helsingin osalta investointitarve niin kaavoituksen mukaisen alueverkoston laajentumisen kuin suurten raidehankkeiden vaatimien johtosiirtojen osalta säilynee suurena myös tulevina vuosina talouden epävarmuuksista huolimatta. Vesihuollon saneerausvelan kasvua kaupunki pitää korkeasta investointitasosta huolimatta huolestuttavana. HSY:n tuleekin investointiohjelmassaan huolehtia vanhan vesihuoltoverkoston saneerauksista niin, että korjausvelka saadaan suunnitelmallisesti kurottua kiinni. Kaupunki pitää kannatettavana HSY:n tulevaisuuden tavoitetta kattaa kustannukset käyttömaksuilla sekä vähentää uuden velan määrää. Korjausvelkaa kiinni kurottaessa tämä perustellusti tarkoittaa myös vesihuollon käyttömaksujen korottamista.

HSY:n talous- ja toimintasuunnitelmassaan 2024–2026 esittämä kuntaosuuksin rahoitettava toiminta ei esitä riittävän selkeitä, perusteltuja ja vaikuttavuudeltaan arvioituja toimia ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi. Vaikuttavuus ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältää merkittäviä epävarmuuksia. EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi HSY:n tulisi lisätä pakkausjätteen kierrätystä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen kohdistettujen resurssien tehostamisen vuoksi kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kuntarahoitusta siirretään Helsingin omaan ilmastotyöhön yhteensä 200 000 euroa vuoden 2023 rahoitukseen verrattuna. Kuntaosuuden vähentäminen toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2023 rahoitustasosta leikataan 140 000 euroa vuodelle 2024 ja edelleen 60 000 euroa vuodelle 2025.

Käsittely

Vastaehdotus:
Katri Penttinen: Lisätään toiseksi viimeisen kappaleen loppuun:
EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi HSY:n tulisi lisätä pakkausjätteen kierrätystä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Katri Penttisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvion ja -suunnitelman perustuu HSY:n 2023-2030 tavoitteisiin, joita voi pitää hyvin valittuina ja perusteltuina. Tuottavuustavoitteena HSY:llä on keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää HSY:n toimintaa ja sen kehittämistä HSY:n alueen seudullisessa yhteistyössä tärkeänä ja onnistuneena. Jäsenkunnat muodostavat kokonaisuuden, jonka yhdyskuntateknistä huoltoa on tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi, huomioiden samalla jäsenkuntien ja alueiden erityispiirteet. Toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa näihin yleisiin tavoitteisiin hyvin.

HSY:n tavoitetta investointikauden tarkastelujakson laajentamisesta 20 vuoteen aiemmasta 10 vuodesta pidetään kannatettavana. HSY:n toiminnassa, suunnitelmissa ja ohjelmissa tulee kuitenkin varautua siihen, että mahdollisesti suuretkin hankkeet Helsingin alueella voivat viivästyä suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella tehtävät vuosittaiset tarkennukset ovat tarpeen urakoiden siirtyessä sekä hintojen noustessa.

Helsingin osalta investointitarve niin kaavoituksen mukaisen alueverkoston laajentumisen kuin suurten raidehankkeiden vaatimien johtosiirtojen osalta säilynee suurena myös tulevina vuosina talouden epävarmuuksista huolimatta. Vesihuollon saneerausvelan kasvua kaupunki pitää korkeasta investointitasosta huolimatta huolestuttavana. HSY:n tuleekin investointiohjelmassaan huolehtia vanhan vesihuoltoverkoston saneerauksista niin, että korjausvelka saadaan suunnitelmallisesti kurottua kiinni. Kaupunki pitää kannatettavana HSY:n tulevaisuuden tavoitetta kattaa kustannukset käyttömaksuilla sekä vähentää uuden velan määrää. Korjausvelkaa kiinni kurottaessa tämä perustellusti tarkoittaa myös vesihuollon käyttömaksujen korottamista.

HSY:n talous- ja toimintasuunnitelmassaan 2024–2026 esittämä kuntaosuuksin rahoitettava toiminta ei esitä riittävän selkeitä, perusteltuja ja vaikuttavuudeltaan arvioituja toimia ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi. Vaikuttavuus ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältää merkittäviä epävarmuuksia.

Asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen kohdistettujen resurssien tehostamisen vuoksi kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kuntarahoitusta siirretään Helsingin omaan ilmastotyöhön yhteensä 200 000 euroa vuoden 2023 rahoitukseen verrattuna. Kuntaosuuden vähentäminen toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2023 rahoitustasosta leikataan 140 000 euroa vuodelle 2024 ja edelleen 60 000 euroa vuodelle 2025.

Close

Lausuntopyyntö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on pyytänyt Helsingin kaupunginhallitukselta lausuntoa alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Lausunto on pyydetty toimittamaan 31.8.2023 mennessä.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 8.8.2023 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot ennen sen hyväksymistä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030, josta yhtymäkokous päätti marraskuussa 2022.

Helsingin kuntaosuus HSY:n perussopimuksen mukaisesti on ehdotuksessa vuodelle 2024 2,345 milj. euroa, vuodelle 2025 2,409 milj. euroa ja vuodelle 2026 2,472 milj. euroa.

Tavoite investointikauden tarkastelujakson pidentämisestä edistää Helsingin ja HSY:n investointien oikea-aikaista yhteensovittamista erityisesti merkittävien hankkeiden osalta. On kuitenkin syytä varautua mahdollisesti suurienkin kaupunkilähtöisten hankkeiden siirtymiseen sekä kustannusten muutoksiin.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen investoinnit tulee kattaa kerättävillä maksuilla. HSY pitää edelleen yllä korkeaa investointitasoa lainarahoituksella, joka johtaa kasvaviin rahoituskuluihin. HSY kuitenkin tavoittelee maksurakenneuudistusta, joka parantaa kuntayhtymän kustannusvastaavuutta ja tämän tulisikin olla tavoitteena. Kuntayhtymän tasapainoinen talous tukee pitkällä aikajänteellä myös jatkuvasti kasvavan saneerausvelan vähentämistä.

Kuntaosuuksin rahoitettava ilmastotyö

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulisi esittää päätöksenteon tueksi yksilöidyt perusteet kuntaosuusrahoituksen kohdentumisestä sekä ilmastotyön osalta vaikuttavuuden arviointi kaupunkien ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Helsingin kaupunki on asettanut tiukat, perustellut ja selkeästi mitattavat ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet ja uudelleenohjelmoinut vaikuttavuuden ja tavoitelähtöisyyden pohjalta ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän työnsä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin tulee olla hiilineutraali vuonna 2030, hiilinolla vuonna 2040 ja hiilinegatiivinen tämän jälkeen. Samalla kaupunki edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista yhä tavoitelähtöisemmin.

Aika ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käy vähiin ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää entistä vaikuttavampia ja oikea-aikaisempia toimia sekä entistä suurempaa tarkoituksenmukaisuutta ilmastorahoituksen kohdentamisessa. Ilmastotyön rahoituksen tulee kohdistua ensisijaisesti ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttaviin ja perusteltuihin toimenpiteisiin.

Kuntaosuuden jakautuminen ilmasto-, ilmansuojelu- ja tietoyhteistyön kesken ei käy ilmi lausuttavana olleesta materiaalista. Ilmastotyön kannalta on huomioitavaa, että ilmastotyötä tehdään Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueella kuntaosuuksin myös muualla kuin erillisellä sopimuksella rahoitetussa Ilmastoinfossa.

Close

This decision was published on 10.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 09 310 20417

pasi.rajala@hel.fi

Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 37079

reetta.putkonen@hel.fi

Susa Eräranta, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 52179

susa.eraranta@hel.fi

Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi@hel.fi