Virkasuhteen täyttäminen, Drumsö lågstadieskola, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-04-230-23

HEL 2023-008506
More recent handlings
§ 10

Anställning av specialklasslärare på viss tid, Drumsö lågstadieskola, arbetsnummer KASKO-04-230-23

Rehtori

Beslut

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid. Rektorn beslutade lämna tjänsten obesatt på grund av för få lämpliga sökande.

Beslutsmotivering

När ansökningstiden hade gått ut hade 6 personer sökt tjänsten. Ingen av sökandena uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

This decision was published on 21.06.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Ask for more info

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Decisionmaker

Lotta Silen
rektor