Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu, taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja valinnaiset aineet

HEL 2023-008519
More recent handlings
§ 90

Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu, taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja valinnaiset aineet

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Haagan peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman luvun Valinnaisuus perusopetuksessa muutoksen liitteen 2 mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2023.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Valtakunnallinen uudistettu arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37). Opetushallituksen 18.1.2023 antaman muutosmääräyksen mukaisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuun 14, Vuosiluokat 3-6, lisätyt arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi sisällytetään Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaan sellaisinaan ja nämä otetaan käyttöön 1.8.2023.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Haagan peruskoulun opetussuunnitelman muutos lukuun Valinnaisuus perusopetuksessa on johtokunnan esityksen mukainen (liite 2). Opetussuunnitelmassa kuvataan valinnaisten aineiden ja taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien kohdentaminen yleislinjan, painotetun opetuksen, urheiluyläkoulun sekä joustavan perusopetuksen oppilaille ja kuvataan valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin periaatteet.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista osoitetaan vuosiluokilla 3-6 liikuntaan kolme vuosiviikkotuntia, käsityöhön kaksi ja kuvataiteeseen yksi vuosiviikkotunti. Vuosiluokilla 7-9 taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on yhteensä viisi vuosiviikkotuntia. Valinnaisia aineita on vuosiluokkien 3-6 aikana yhteensä neljä ja vuosiluokkien 7-9 aikana kuusi vuosiviikkotuntia.

Yleislinjan oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 3-6 Taide ja kasvu -valinnaiseen sisältyviä valinnaisia opintoja lukuvuosittain yhden vuosiviikkotunnin (liite 18). Vuosiluokilla 7-9 yleislinjan oppilaat valitsevat taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja 8.luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9.luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Yleislinjan oppilaat valitsevat 7.luokalle yhden kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisen aineen. 8. ja 9.luokalla he valitsevat kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista valinnaista (liitteet 3-5, 7, 11-17, 19 ja 21).

Matemaattis-luonnontieteellisessä painotuksessa (malu)vuosiluokilla 3-6 on joka lukuvuonna yksi valinnainen liittyen painotettuun opetukseen (liite 8). Vuosiluokilla 7-9 malu-painotuksen oppilaat valitsevat lukuvuosittain painotukseen liittyvän valinnaisen kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisen aineen (liite 10 ja 11). Malu-painotuksen oppilaat valitsevat taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja 8.luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9.luokalla kolme vuosiviikkotuntia.

Liikuntapainotuksessa vuosiluokilla 3-6 on joka lukuvuonna yksi valinnainen liittyen painotettuun opetukseen. Vuosiluokilla 7-9 liikuntapainotuksen oppilaat valitsevat yhden kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisen 8.luokalla, joka jatkuu heillä myös 9.luokan ajan. Lisäksi oppilaat valitsevat yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisen 8. ja 9.luokalle (liitteet 3-5, 7, 11-17, 19 ja 21). Liikuntapainotuksessa kaikki taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit osoitetaan 7.-9.luokilla liikuntaan.

Urheiluyläkoulupainotuksessa kaikki taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit osoitetaan 7.-9.luokilla liikuntaan. Oppilaat valitsevat Kasva urheilijaksi -valinnaisen aineen, jota on lukuvuosittain kaksi vuosiviikkotuntia (liite 6).

Joustavan perusopetuksen oppilaille kuuluu Työelämätaidot-valinnainen, jota opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia joka lukuvuonna vuosiluokilla 7-9 (liite 20).

This decision was published on 26.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja