Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 1, työllisyyshoidon yksikkö, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-148-23

HEL 2023-008548
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, työllisyyshoidon yksikkö, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-148-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Määräaikainen virantoimitus on ajalla 1.8.2023.-31.1.2024

Virkaan valitulla on 3 kk koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut haettavana 19.5.2023-7.6.2023 välisenä aikana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-148-23. Tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1, työllisyydenhoidon yksikkö.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Määräaikaan 7.6.2023 klo 16 mennessä tehtävään haki viisitoista (15) henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kahdeksan (8) hakijaa, joista neljä (4) perui hakemuksensa hakuaikana tai sen jälkeen.

Hakuilmoituksessa tuotiin esiin tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys, ohjausalan osaaminen, kyky kehittää nopeasti työllistäviä ja asiakkaiden osaamista kehittäviä koulutuksia, monikulttuuriset ohjaustaidot, kyky tunnistaa asiakkaan osaamista sekä ammatillisten tutkintojen tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 12.6.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Anna-Mari Rouru ja opettaja, tiimikoordinaattori Sanna Velin.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys, vahva ohjausalan osaaminen uraohjaajana nuorten työpajoilta ja vahva ohjaus, alan kokemus ja koulutus. Hän tuo haastattelussa ja hakemustekstissä esiin myös vahvat yhteistyöverkostot yrityksiin ja kyvyn kehittää nopeasti työllistäviä ja asiakkaiden osaamista kehittäviä koulutuksia.

********** on ohjannut eri kulttuureista tulevia oppijoita ja asiakkaita ja hänellä on kyky tunnistaa asiakkaan osaamista sekä ammatillisten tutkintojen tuntemus. Hänellä on tehtävään soveltuvaa työkokemusta kouluttajan roolissa 9 vuotta. Haastattelussa ja tehtävissä hän toi esiin vahvan ammatillisen osaamisen verkostotyön taidoista. ********** toi sekä ryhmähaastattelussa että yksilötehtävissä esiin monipuolista ammatillista näkemystä eri lyhytkoulutusten toteuttamisen keinosta asiakaskohderyhmälle.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Mari Rouru, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 81417

anna-mari.rouru@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Mari Rouru
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3