Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

HEL 2023-008580
More recent handlings
§ 348

Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 19.6.2023 esittänyt kaupungille määrältään yksilöimättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 27.3.2023 klo 10.45 Bahamankuja 3 kohdalla. Vaatimuksen mukaan kulkuväylä oli vahingon tapahtumishetkellä luminen ja hiekoittamaton. Hakija on toimittanut vaatimuksensa mukana kartan, johon on merkitty vahinkopaikka. Hakija on pyynnöstä tarkentanut vahinkopaikkaa toimittamalla uuden kartan 28.6.2023.

Asian käsittely

Hallintolain mukaan jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.

Hakijan vaatimus ja vakuutusyhtiön samasta vahinkotapahtumasta esittämä takautumisvaatimus on valmisteltu yhdessä ja ratkaistu samalla kertaa.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi. Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle.

Kaupungin velvollisuudesta pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa säädetään kunnossapitolaissa.

Kunnossapitolain mukaiset velvollisuudet alkavat kuitenkin vasta, kun katu tai sen osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kadunpitopäätös on tehty. Katu katsotaan samasta ajankohdasta luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Bahamankujalle ei ole tehty kadunpitopäätöstä. Vahinkopaikka on keskeneräinen katu, joka on hoitoluokittamaton. Kadun hoito on kuitenkin tilattu urakoitsijalta keskeneräisenä katuna C-luokan mukaisesti.

C-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia, kuitenkin niin, että klo 13 ja klo 4 välisenä aikana satanut lumi poistetaan klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16 ja klo 7 välisenä aikana havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kaupungin on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla ei ole ollut kunnossapitotarvetta useaan päivään ennen vahinkoa. Kelikeskus on antanut hälytyksen lumisateesta vahinkopäivän aamuyöllä 27.3.2023 klo 2. Kunnossapito on aloittanut liukkaudentorjuntatyöt vahinkopäivänä 27.3.2023 klo 3 Kampissa sijaitsevasta tukikohdastaan. Alimpaan hoitoluokkaan kuuluva Bahamankuja on aurattu ja hiekoitettu vahinkoa seuraavana päivänä, 28.3.2023 klo 12.

Kunnossapidon tietoon ei ole tullut palautteita vahinkopaikan liukkaudentorjunnan tarpeesta marraskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Kaupungille ei ole saapunut muita vahinkotapahtumia koskevia vahingonkorvausvaatimuksia kyseisestä vahinkopaikasta.

Forecan Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on kääntynyt plussan puolelle kymmenen päivää ennen vahinkoa, 17.3.2023. Lämpötila on pysynyt plussan puolella 21.3.2023 ja 22.3.2023 välisenä yönä esiintynyttä pakkasta lukuun ottamatta 25.3.2023 klo 23 saakka. Lumen syvyys on ollut 20.3.2023 klo 13 lähtien mittausaseman mittauksissa 0 cm vahinkoa edeltäneenä viikonloppuna alkaneeseen lumisateeseen saakka. 25.3.2023 esiintyi vähäistä lumisadetta, mutta lumen syvyys ei noussut. Lumisade on ollut myös 26.3.2023 vähäistä, ja lumen syvyys mittausasemalla on ollut lähes koko vuorokauden ajan 0 cm. Klo 13 lumen syvyydeksi on mitattu 2 cm, mutta klo 14 lähtien lumen syvyys on ollut jälleen 0 cm vahinkopäivään, 27.3.2023 klo 3 saakka. Lämpötila on vaihdellut vahinkopäivänä 27.3.2023 ennen vahinkoa -3,6 °C ja -2,2 °C välillä. Vahingon tapahtumisen aikaan lämpötila on ollut -2,2 °C ja lumen syvyys on ollut 6 cm. Lumisateen päätyttyä vahinkopäivän iltana kello 22 lumen syvyys on ollut 15 cm.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Vahinkopaikka sijaitsee Jätkäsaaren alueella, jota muutetaan parhaillaan satama- ja teollisuusalueesta asuinalueeksi, ja alueen rakentaminen on vielä kesken. Uusia asuinalueita rakentaessa katu- ja kunnallistekniikanrakentaminen sovitetaan yhteen talonrakennuksen kanssa. Kadut valmistuvat kuitenkin vasta talojen jälkeen, sillä katujen pinta voidaan rakentaa vasta talojen valmistuttua. Vahinkopaikka on keskeneräinen katu, joka on hoitoluokittamaton.

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat (esim. KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Ennen vahinkoa on ollut pitkä jakso, jolloin keli on ollut plussan puolella ja lumen syvyys on ollut 0 cm. Lämpötila on kääntynyt pakkasen puolelle vahinkoa edeltävänä viikonloppuna, ja lumisade on alkanut vähäisenä. Kunnossapito on aloittanut kunnossapitotoimet siinä vaiheessa, kun lumen syvyys on noussut. Vahinkopäivän aikana on iltaan mennessä satanut yhteensä noin 15 cm lunta. Kunnossapitotyöt ovat olleet meneillään vahingon tapahtuessa.

Vahinkopaikka on keskeneräisellä kadulla, jota ei ole luovutettu yleiseen käyttöön ja jota ei koske kunnossapitolaissa asetut kunnossapitovelvoitteet. Kaupunki on kuitenkin tilannut kyseiselle kadulle kunnossapidon.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa keskeneräisen kadun kunnossapidon suhteen huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 84 § ja 86 §

Hallintolaki (434/2003) 25 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

Vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta myös silloin, kun vaatimus on määrältään yksilöimätön.

This decision was published on 31.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö