Hankesuunnitelma, Lpk Kanervan väistötilat

HEL 2023-008638
More recent handlings
§ 12

Lpk Kanervan väistötilat, hankesuunnitelma

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Lpk Kanervan väistötilojen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on 538 280 euroa arvonlisäverottomana.

Päätöksen perustelut

Lpk Kanervan väistötilat tarvitaan päiväkodin kahden yksikön käyttöön toukokuusta 2023 joulukuun 2025 loppuun asti. Korjaukset sisältävät kolmikerroksisen paviljonkirakennuksen kahden alemman kerroksen muuttamisen koulutiloista päiväkotitiloiksi. Hanke sisältää tehtyjen muutoskustannusten lisäksi vuokra-ajan pidennyksen käyttäjälle ajalla 1.5. – 31.12.2025.

Lpk Kanervan kahden hoitoyksikön vakituiset tilat, jotka sijaitsevat Helsingin kaupungin Asunnot Oy:n tiloissa osoitteissa Pietari Hannikaisen tie 1-3 ja Näyttelijäntie 2, joudutaan sulkemaan kiinteistöjen julkisivukorjausten ajaksi. Tästä johtuen Lpk Kanervan vuorohoidon ja päivähoidon yksiköt siirtyvät väistötiloihin vaiheittain. Vuorohoidon yksikkö siirtyy väistötiloihin ajalla 05/2023 – 06/2024 ja päivähoidon yksikkö ajalla 07/2024 – 12/2025.

Hankkeeseen sisältyy keittiön rakentaminen, väliseinien ja huonetilojen muutokset ja varustukset, uusien märkätilojen rakentaminen ja varustaminen, minikeittiöiden ja vesipisteiden rakentaminen sekä pihan aitaaminen ja muuttaminen leikkipihaksi.

Hanke sisältää tehtyjen muutoskustannusten lisäksi vuokra-ajan pidennyksen käyttäjälle ajalla 1.5. – 31.12.2025. Aikaisemmin on päätetty paviljongin vuokrauksesta 30.4.2025 saakka.

Hankkeen kustannukset

Hankesuunnitelman enimmäishinta on 538 280 euroa arvonlisäverottomana.

This decision was published on 22.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39843

maria.lahdemaki@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Hankesuunnitelman liitteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.