Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmä, päätoiminen opinto-ohjaaaja, työavain KASKO-03-67-23

HEL 2023-008789
More recent handlings
§ 8
This decisionmaker is no longer active

Päätoiminen opinto-ohjaaja aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmä, Helsingin aikuislukio, työavain KASKO-03-67-23

Rehtori

Päätös

Helsingin aikuislukion rehtori päätti valita päätoimisen opinto-ohjaajan tehtävään aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmään **********

Tehtävään valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoiminen opinto-ohjaajan paikka aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmiin (KASKO-03-67-23) on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.4.2023-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävien ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajaviran määräaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan määräajaksi ottaa kouluun rehtori.

Opinto-ohjaajan tehtävä sijoittuu aikuisten perusopetuksen nuorten pienryhmään, jossa opiskelee 16-18-vuotiaita oppivelvollisia nuoria, joiden tavoitteena on suorittaa puuttuvat peruskouluopinnot loppuun aikuisten perusopetuksen puolella. Nuorten ryhmän opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluvat mm: opiskelusuunnitelmien tekeminen yhdessä ryhmänohjaajien kanssa, hyväksiluvut aikaisemmista opinnoista, yhteistyö ryhmänohjaajien, erityisopettajien, monikielisten ohjaajien, nuoriso-ohjaajan, liikuntacoachin sekä opiskelijahuollon kanssa sekä ryhmään hakeutuvien nuorten ohjaaminen yhteistyössä lähettävän opinto-ohjaajan kanssa, valmistuvien jälkiohjaus sekä Yhteishaku.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lisäksi tehtävässä luettiin eduksi kokemukset nuorten ohjaamisesta (peruskoulu, lukio), TET-harjoittelun toteuttamisen sekä työelämäyhteistyön.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuaikana. Vaadittu kelpoisuus oli 16 hakijalla. Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Yksilöhaastatteluissa olivat: **********

Haastattelut suoritettiin 11.5.2023. Haastattelemassa olivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

Kaikki haastatellut olivat kelpoisia tehtävään.

Opinto-ohjaajan tehtävät Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmissä edellyttävät ymmärrystä nuorista oppijoista ja heidän erilaisista elämäntaustoistaan ja koulutaustastaan. Nuorten ryhmissä opiskellaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan kohti peruskoulun päättötodistusta, ohjaamisessa nuorten motivointi ja tukeminen korostuvat. Tehtävässä tarvitaan osaamista ja kykyä moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön. Opinto-ohjaajan työn on myös koulun toimintaa kehittävää: TET-harjoittelu nuorten ryhmässä on tarkoitus aloittaa lukuvuonna 2023-2024.

Helsingin aikuislukion rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ovat ********** Hänen valintaansa puoltaa pitkä työkokemus ja osaaminen nuorista peruskoululaisista sekä haastatteluissa esiin tullut kehittämismyönteisyys ja motivaatio.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 01.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katri Hyrsky, Lukion rehtori, puhelin: 09 310 86699

katri.hyrsky@hel.fi

Decisionmaker

Katri Hyrsky
rehtori