Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, päätoiminen matematiikan tuntiopettaja, aikuisten perusopetus, työavain KASKO-03-129-23

HEL 2023-008790
More recent handlings
§ 6
This decisionmaker is no longer active

Päätoiminen tuntiopettaja matematiikka aikuisten perusopetus, Helsingin aikuislukio, työavain KASKO-03-129-23

Rehtori

Päätös

Helsingin aikuislukion rehtori päätti valita matematiikan päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään aikuisten perusopetukseen **********

Tehtävään valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien ja päättyy 31.7.2024

Päätöksen perustelut

Päätoiminen matematiikan opettajan paikka aikuisten perusopetuksen nuorten ryhmiin (KASKO-03-129-23) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.5.2023-22.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävien ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajaviran määräaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan määräajaksi ottaa kouluun rehtori.

Tuntiopettajan tehtävä sijoittuu aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen ryhmiin. Opetus on iltaopetusta ja tapahtuu Töysänkadulla Vallilassa. Tunteja on tarjolla myös fysiikasta ja kemiasta. Aikuisten perusopetuksessa opetus on kielitietoista ja työote on ohjauksellinen ja opetusta eriyttävä. Otamme huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen tarpeet.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lisäksi tehtävässä luettiin eduksi halu kehittyä ja kehittää matematiikan yksilöllisiä oppimisen polkuja aikuisten perusopetuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 9 hakijalla. Hakemusten perusteella videohaastattelu lähetettiin 4 hakijalle, joista 3 hakijaa kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Yksilöhaastattelun perui 2 hakijaa. Yksilöhaastattelu toteutettiin 22.5.2023 ja haastateltavana oli ********** Haastattelemassa olivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

Matematiikan tuntiopettajan tehtävä Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksessa edellyttää ymmärrystä aikuisista oppijoista ja heidän erilaisista elämäntaustoistaan ja koulutaustastaan. Perusopetuksen ryhmissä opiskellaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan ja tehtävässä vaaditaan opetusosaamisen lisäksi kannustavaa ja ohjauksellista työotetta.

Helsingin aikuislukion rehtori katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ovat ********** Hänen valintaansa puoltaa pitkä työkokemus ja osaaminen nuorista peruskoululaisista sekä haastatteluissa esiin tullut kehittämismyönteisyys ja motivaatio.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 01.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katri Hyrsky, Lukion rehtori, puhelin: 09 310 86699

katri-hyrsky@hel.fi

Decisionmaker

Katri Hyrsky
rehtori