Hankesuunnitelma, Jakomäen Sydämen toiminnalliset muutokset, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008794
More recent handlings
§ 13

Jakomäen Sydämen teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Jakomäen Sydämen toiminnallisten muutosten 23.6.2023 päivätyn teknisen hankesuunnitelman, siten että hankkeen enimmäislaajuus on 6421,5 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 0,9 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Toiminnallisten muutosten lähtötiedoiksi on teetetty tarvekuvaus rakennuksen käyttäjien ja tilaajan toimesta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä todenneet asian kiireellisyyden.

Kyseiset tahot yhdessä suunnitteluryhmän kanssa ovat todenneet hankkeen tekniselle toteutukselle edellytykset, joiden kautta rakennuksen käytössä esiin tulleita epäkohtia kyetään kehittämään positiiviseen suuntaan tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet huomioiden.

Koulun toimintaa ei hankkeen vuoksi voida katkaista, joten työt on toteutettava koulun kesäloman aikana kesäkuussa, heinäkuussa sekä osittain elokuussa. (6–8/2023)

Tämän lisäksi suunnittelutyöryhmä on pääsuunnittelijan ja arkkitehdin johdolla käynyt dialogia rakennuksen käyttäjien kanssa, jossa konkreettisia tarpeita, toimintaa sekä aikataulua on kartoitettu palaverimuotoisissa keskusteluissa yhdessä tilaajan kanssa.

Hanke ei rajatun laajuutensa ja harkittujen toimenpiteidensä vuoksi vaadi rakennuslupaa.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Hankkeen valmistumisen jälkeen sisäinen kokonaisvuokra on 27,91 €/ htm²/kk. Neliövuokran perusteena on huoneistoala 6421,5htm². Vuokravaikutuslaskelma on hankesuunnitelman teknisenä liitteenä.

Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Vanha laskennallinen sisäinen kokonaisvuokra (8/2023 saakka) on 25,39 €/htm²/kk.

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat edellä kuvatuista syistä 0,9 miljoonaa euroa enimmäishinnaltaan kustannustasossa 5/2023, RKI 169,6 THI 205,0.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 6/2023 ja työ valmistuu 8/2023. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

This decision was published on 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Leoni, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21430

juha.leoni@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 43867

kalevi.hinkkanen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Jakomäen Sydän hankesuunnitelma liitteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.