Opetussuunnitelman muutos, Porolahden peruskoulu, kielten ryhmäkoko

HEL 2023-008801
More recent handlings
§ 103

Porolahden peruskoulun kielten ryhmien aloituskoko 10.8.2023 alkaen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Porolahden peruskoulun opetussuunnitelmamuutoksen koulun johtokunnan esityksen mukaisesti siten, että A2-englannin aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluu yhteinen osuus, vuosiluokkakohtaiset kuvaukset opetuksen järjestämisen periaatteista sekä oppiainekohtaiset kuvaukset opetuksen tavoitteista, sisällöistä sekä arvioinnin periaatteista.

Helsingin kuntakohtaiset opetussuunnitelmakirjaukset on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista tarkennuksista valtakunnallisen opetussuunnitelman kirjausten lisäksi.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaosto on päättänyt 19.12.2017 (§ 36), että A-oppimäärän kielen opetuksen minimiryhmäkoko on vähintään 12-15 oppilasta. Koulukohtaiset oppilasmäärät määritellään koulun opetussuunnitelmassa edellisen välyksen sisällä.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline ja sitä muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Porolahden peruskoulun johtokunta on esittänyt muutosta koulukohtaisen opetussuunnitelman lukuun 9.2. (Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet), jossa määritellään koulun kielivalikoiman lisäksi kielten ryhmien aloituskoko. Johtokunta esittää, että A2-englannin ryhmän vähimmäiskoko on 12 oppilasta 10.8.2023 alkaen.

Toimivalta

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

This decision was published on 08.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Pöytäkirjanote_Porolahden peruskoulu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.