Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö / Idän aikuissosiaalityö 3, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-248-23

HEL 2023-008805
More recent handlings
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö / Idän aikuissosiaalityö 3, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-248-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosiaalityöntekijä ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 50194, toimintayksikkö: 395660/ Idän aikuissosiaalityö, työpiste: 100040/ Idän aikuissosiaalityö 3) 01.09.2023 lukien 3593,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 22.05.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijä erikoistuu tehtävässään alaikäisten lasten vanhemmille suunnattuun aikuissosiaalityöhön. Tavoitteena on vahvistaa aikuissosiaalityön roolia lapsiperheiden tukena. Rakenteellinen sosiaalityö ja yhteistyön vahvistaminen perheiden palvelujen kanssa ovat osa sosiaalityöntekijän työnkuvaa.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalihuolto- ja toimeentulotukilain mukaisesti apua tarvitsevien lapsiperheiden kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely niin, että perheiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Tehtäviin kuuluvat myös yksilöhuollon ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksenteko. Työnkuvaan kuuluu jalkautuvaa ja liikkuvaa työtä kotikäyntien ja verkostotyön tiimoilta.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja innostusta rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen sekä halua työskennellä monikulttuurisen ja -kielisen asiakaskunnan kanssa.

Eduksi luettiin aiempi kokemus taloussosiaalityöstä, lapsiperheiden palvelujen tuntemus sekä Apotti-tietojärjestelmän käytön osaaminen.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 50194) on ollut julkisesti haettavana 22.05.-02.06.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka on ollut ulkoisessa haussa Duunitorissa, Monster-palvelussa ja TE-palvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 06.06.2023 ja 07.06.2023 kolme hakijaa: ********** ja **********

Haastattelut suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** suoritti sosionomin tutkinnon vuonna 2019 Ammattikorkeakoulu Arcadassa. Lisäksi hän suoritti sosiaalityön maisterin tutkinnon Malmön yliopistossa vuonna 2022 ja sosiaalityön opintoja Helsingin yliopistossa vuonna 2023. Hän kertoi, että hän on hakenut sosiaalityöntekijän ammattinimikkeen vahvistamista koskevaa päätöstä Valvirasta. Päätöstä ei ollut vielä annettu kyseisen viran hakuajan puitteissa. Hän työskenteli **********

********** suoritti yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2018 Lapin yliopistossa pääaineenaan sosiaalityö. Hän työskenteli **********

********** suoritti alemman korkeakoulututkinnon aineessa Media Studies oppilaitoksessa University of East Anglia vuonna 2001. Hän valmistui sosionomiksi vuonna 2018 Metropolian ammattikorkeakoulusta. Hän suoritti sosiaalityön perus- ja aineopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa vuonna 2021. Hän työskenteli **********

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta palveluohjauksesta ja asiakkaiden tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnista. Kaikilla haastatelluilla on myös kokemusta haastavissa elämäntilanteissa olevien apua tarvitsevien aikuisten kohtaamisesta.

********** on kokemusta ikääntyneiden ja työikäisten asiakkaiden sekä nuorten aikuisten palvelutarpeen arvioinnista, suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, palvelujen järjestämisestä sekä yksilöhuollon päätöksen teosta ja palvelujen vaikutusten seurannasta.

********** on kokemusta vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kartoittamisesta ja yksilöhuollon päätöksenteosta. Lisäksi hänellä on kokemusta ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksenteosta. Viimeisimmässä tehtävässään Maahanmuuttoyksikössä hän on toiminut suunnitelmallisessa sosiaalityössä laatien palvelutarpeen arviointeja, perhekartoituksia ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksiä. Hän toimii tehtävässään myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä.

********** on kokemusta sijaishuollon laitoshoidon tehtävistä. Hänen tehtäviinsä sosiaalineuvonnassa ja Idän aikuissosiaalityössä ovat kuuluneet neuvonta ja ohjaus sosiaalipalveluihin ja toimeentulotukeen liittyen, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeenarviot sekä ohjaus tarvittaviin palveluihin. Hän on tehnyt laajaa verkostoyötä mm. lastensuojelun, asumisen tuen, TE-palveluiden ja maahanmuuttoyksikön kanssa. Myös harkinnanvaraista toimeentulotukea koskevien päätöksien tekeminen on kuulunut hänen tehtäviinsä. Sosiaalityöntekijän sijaisuudessa hän on tehnyt suunnitelmallista sosiaalityötä 30 vuotta täyttäneiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa Mellunmäen ja Kontulan alueella.

********** on aiemman työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella vahvin osaaminen ja pitkäaikaisin sekä monipuolisin kokemus suunnitelmallisen sosiaalityön tekemisestä. Hän on vastannut asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, palvelujen järjestämisestä ja seurannasta, psykososiaalisesta tuesta, verkostotyöstä sekä yksilöhuollon ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksenteosta. Maahanmuuttoyksikössä hänen asiakaskuntaansa on kuulunut paljon lapsiperheitä ja hän on toiminut myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus sosiaalityöstä monikielisen ja -kulttuurisen asiakaskunnan kanssa.

********** on ainoa kyseistä virkaa hakenut henkilö, jolla oli Valviran vahvistama kelpoisuus työskennellä sosiaalityöntekijän virassa tehtävää koskevan hakuajan päättyessä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Vuosaaressa tiimissä Idän aikuissosiaalityö 3.

This decision was published on 30.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Koskikallio, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 48271

hanna.koskikallio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.