Tutkimuslupa, Sovelluskehittäjän päiväkirja IT-konsultoinnin yrityksessä

HEL 2023-008842
More recent handlings
§ 39

Tutkimuslupa, Sovelluskehittäjän päiväkirja IT-konsultoinnin yrityksessä

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle ”Sovelluskehittäjän päiväkirja IT-konsultoinnin yrityksessä” päätöksen perusteluissa tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemiseen Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston ja sen digitalisaatioyksikön kanssa. Tutkimuslupaa pyytänyt ohjelmistokehittäjä työskentelee Helsingin kaupungilla ostopalveluna kaupunginkanslian digitalisaatioyksikön digitaalisten palvelujen ratkaisutoimistossa. Opinnäytetyö käsittelee päiväkirjamaisesti päivittäistä työskentelyä kaupungin avoimen lähdekoodin digitaalisten palvelujen kehittämisen osalta.

Opinnäytetyön tekemisen aikaan digitaalisten palvelujen ratkaisutoimiston vastuulla on kehittää kaupunkiyhteisiä digitaalisia palveluja sekä ylläpitää sovittuja toimialojen palveluja. Kyseiset palvelut on toteutettu avoimella lähdekoodilla, ja niiden lähdekoodit ovat kenen tahansa hyödynnettävissä Helsingin kaupungin Github-kanavalla. Opinnäytetyön tekemisen aikaan ylläpidossa on seitsemän ja kehityksessä viisi palvelua.

Tutkimusmateriaali koostuu opinnäytetyötä tekevän kehittäjän omista työtehtäviin liittyvistä muistiinpanoista 10 viikon ajalta sekä kuvaukseen toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä. Kehitettävien digitaalisten palvelujen lähdekoodi ja mainitut tiedot ovat julkisia. Päiväkirjamaisissa merkinnöissä toimijat kuvaillaan roolien mukaisesti, esimerkiksi tuoteomistaja, kehittäjä, jolloin materiaaleissa ei ole tietosuojan vaikutustenarviointia edellyttäviä henkilötietoja. Opinnäytetyötätekevän opiskelijan ohjelmistokehitykseen liittyvät muistiinpanomateriaalit hävitetään, kun niistä ei ole enää hyötyä päivittäisessä työskentelyssä Helsingin kaupungilla.

Opinnäytetyön tekeminen on käyty läpi kaupunginkanslian oikeuspalvelujen lakimiehen kanssa työn sisällön salassapitonäkökulmasta. Opinnäytetyö kuuluu ohjelmistokehittäjän työnantaja ja Helsingin kaupungin välisen salassapitosopimuksen piiriin.

Syntyvän opinnäytetyön tulokset lisäävät Helsingin kaupungilla ymmärrystä, mihin asioihin ohjelmistokehittäjät kiinnittävät huomiota työtä tehdessään ja minkälaiset mahdolliset toimintatapojen muutokset ja ohjeistukset voivat tehostaa ohjelmistokehitystä.

Tutkimuslupa ei anna lupaa käsitellä tunnistettavalla tavalla kaupungin salassa pidettävää materiaalia, vaan ohjelmistokehitykseen liittyvät tietojen salausperusteet ja henkilötietojen käsittelyohjeet koskevat myös opinnäytetyötä.

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Opinnäytetyön tekijä esittelee pyydettäessä maksutta opinnäytetyön tuloksia. Tutkimuksesta ei tule myöskään koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille. Opinnäytetyön valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa digitalisaatioyksikön käyttöön.

This decision was published on 26.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Moisala, Johtava asiantuntija, puhelin:

sanna.moisala@hel.fi

Decisionmaker

Kirsi Remes
Vs. strategiajohtaja
Ari Andersin
iCT-kehityspäällikkö