Kokoonpanon muutos, Helsingin tapahtumasäätiö, eroaminen

HEL 2023-008856
More recent handlings
Case 5. / 87 §

Jäsenen valitseminen Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallitukseen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Laura Rissasen (kok.) säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Hallitus

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen yhteydessä.

Säätiön hallituksessa on tällä hetkellä kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2024.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Elina Valtonen (kok.) on ilmoittanut 26.6.2023 eroavansa säätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

Säätiön hallituksessa on puheenjohtajan eron jälkeen edelleen säätiön sääntöjen mukainen määrä jäseniä, eikä hallitukseen ole välttämätöntä nimetä uusia jäseniä kesken toimikauden. Hallituksessa tulee kuitenkin säätiölain mukaisesti olla puheenjohtaja.

Säätiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Laura Rissanen (kok.) säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi