Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Helsinki Burger Company O

HEL 2023-008961
More recent handlings
§ 27

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Helsinki Burger Company Oy:lle/ Burger Company Kallio

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Helsinki Burger Company Oy, Vaasankatu 25, 00500 Helsinki, y- tunnus 3193433–2

Elintarvikehuoneisto

Burger Company Kallio, Vaasankatu 25, 00500 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Elintarvikehuoneistolla on oltava omavalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä kirjanpito tulee olla tarkastettavissa.

2. WC-istuintila ei saa avautua suoraan tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita.

3. Siivousvälineiden säilyttämistä ja huoltamista varten on järjestettävä asianmukainen ratkaisu elintarvikehuoneistossa. Siivousvälinetila tulee lähtökohtaisesti sijoittaa muualle kuin WC-tilojen yhteyteen.

4. Henkilökunnalle tulee olla pukukaapit/vaatesäilytysratkaisu. WC:n istuintilassa ei tule säilyttää työvaatteita eikä tilaa tule käyttää vaatteiden vaihtamiseen.

5. Elintarvikehuoneisto on siivottava perusteellisesti.

6. Elintarvikehuoneistossa on oltava kirjalliset tiedot pakkaamattomina myytävien elintarvikkeiden sisältämistä allergeeneista ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista asiakkaiden nähtävillä tai tiedote asiakkaille näiden tietojen saamisesta henkilökunnalta pyydettäessä.

7. Ruoan valmistuksessa käytetyn raa'an lihan alkuperämaa tulee aina olla kirjallisesti asiakkaiden nähtävillä.

8. Viimeisin Oiva-raportti on laitettava asiakkaiden nähtäville elintarvikehuoneistoon.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1–8 osalta 30.8.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Burger Company Kallioon on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 28.3.2023. Tällöin on havaittu, että omavalvontasuunnitelma ei ole tarkastettavissa. Henkilökunnan WC:ssä ei ole etuhuonetta ja WC aukeaa elintarvikkeiden käsittelytilaan. Lisäksi henkilökunnan WC:ssä säilytettiin siivousvälineitä sekä työntekijöiden työvaatteita ja kenkiä. Myyntitiskillä ei ollut asiakkaille esillä elintarvikkeista vaadittavia tietoja elintarvikkeiden sisältämistä allergeeneista ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista tai tiedotetta asiakkaille näiden tietojen saamisesta henkilökunnalta pyydettäessä. Lisäksi ruoan valmistuksessa käytetyn raa'an lihan alkuperämaa ei ollut kirjallisesti asiakkaiden nähtävillä. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 28.5.2023 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Burger Company Kallioon on tehty uusintatarkastus 21.6.2023, jolloin on todettu, ettei epäkohtia ole korjattu määräajassa. Lisäksi havaittiin, että henkilökunnan WC:n lattia oli likainen. Viimeisintä Oiva-raporttia ei ollut esillä (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 5.7.2023 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Kuuleminen 5.7.2023)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä määräaikaan mennessä (Liite 4 Vastine 19.7.2023)

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Helsinki Burger Company Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Helsinki Burger Company Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Burger Company Kalliossa ei ollut esittää omavalvontasuunnitelmaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen elintarvikehygieniasta ((EY) N:o 852/2004) liitteen II, luvun I ja II mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa.

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista, ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti.

Tiloissa tulee voida torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille.

Elintarvikehuoneistoissa on oltava riittävä määrä käymälöitä, joissa on vesihuuhtelu ja jotka on liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään. Käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Tarvittaessa henkilökunnalle on järjestettävä asianmukaiset pukusuojat.

Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava tarvittaessa asianmukaiset tilat. Nämä tilat on rakennettava ruostumattomasta materiaalista, ne on voitava puhdistaa helposti ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti.

Burger Company Kalliossa henkilökunnan käymälä aukeaa suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Henkilökunnan WC oli likainen. Siivousvälineille ei ollut asianmukaista säilytystilaa vaan niitä säilytettiin vessassa. Työntekijöiden työvaatteille ei ollut asianmukaista säilytyspaikkaa ja niitä säilytettiin vessassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle 6, 7 ja 8 §:n mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista on elintarvikkeen luovutuspaikassa annettava loppukuluttajalle tieto kaikista elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa edelleen jossain muodossa olevista ainesosista, jotka ovat elintarviketietoasetuksen ((EU) N:o 1169/2011) 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamia allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita tai tuotteita. Ainesosat on ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi.

Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on tarjoilupaikassa annettava loppukuluttajalle seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi, sekä

2) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään.

Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla.

Tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia ja tiedot ovat kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.

Burger Company Kalliossa ei ollut esillä tiedotetta elintarvikkeista annettavien tietojen saamisesta henkilökunnalta eikä kirjallisesti ilmoitettuna aterian ainesosana käytettävän tuoreen lihan alkuperämaata.

Elintarvikelain (297/2021) 16 §:n mukaan elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa.

Burger Company Kalliossa ei ollut viimeisintä Oiva-raporttia esillä.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 15, 16, 27, 55, 75, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II, luku I ja II

Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle 6, 7 ja 8 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, 9 artikla

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Helsinki Burger Company Oy:lle

This decision was published on 14.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Susanna Jurvanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 29645

susanna.jurvanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Burger Company Kallio 28.3.2023
2. Tarkastuskertomus Burger Company Kallio 21.6.2023
3. Kuuleminen 5.7.2023
4. Vastine 19.7.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.