Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, tietopyyntöön vastaamisen ja henkilötietojen korjauksen viivästyminen

HEL 2023-009041
More recent handlings
§ 343

Vahingonkorvausvaatimus, muu vahinko

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 12.6.2023 esittänyt kaupungille määrältään yhteensä 2 000 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan kaupunki ei ole vastannut hakijan tietopyyntöön julkisuuslaissa edellytetyssä 14 vuorokauden määräajassa hakijan lukuisista pyynnöistä huolimatta eikä hakijan henkilötietoja ole korjattu pyynnöstä huolimatta määräajassa. Hakija on saanut pyytämänsä tiedot tehtyään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Hakija vaatii vahingonkorvausta asioidensa selvittämiseen käyttämästään ajasta. Hakija on katsoo, ettei asiaa ole voinut hoitaa kuin virka-aikana, joten asioiden selvittämiseen käytetty aika on vähentänyt vastaavasti hakijan palkkaa, joka perustuu laskutettavaan työhön.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta julkisuuslaissa säädetyin rajauksin tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjänä kaupungin on toimitettava rekisteröidyille tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tietosuoja-asetuksen nojalla tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Hallintolain mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Myös oikaisuvaatimuksen, päätöksessä olevan virheen korjaamisen ja hallintokantelun käsittelystä aiheutuvat kulut kuuluvat jokaisen oman vastuun piiriin, sillä niissäkin kysymys on hallintoasian käsittelystä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Vahingonkorvauslain perusteella määräytyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli vahingonkorvausvastuun syntymiseksi korvausvelvollisen täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Tuottamuksen arviointi vaihtelee tapauskohtaisesti sen mukaan, millaisesta asiasta ja toimintaympäristöstä kulloinkin on kyse. Julkisyhteisö on kuitenkin korvausvastuussa vain silloin, kun toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Jos viranomainen on toiminut harkintavaltansa rajoissa, vahingonkorvausvastuuta ei lähtökohtaisesti synny.

Vahingonkorvaus käsittää vahingonkorvauslain perusteella hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla, julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta. Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vapautettava vastuusta, jos se osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen korvausvastuu edellyttää sitä, että henkilötietoja on käsitelty tietosuoja-asetuksen tai sitä täydentävän säännöstön vastaisesti, henkilölle on aiheutunut vahinkoa henkilötietojen käsittelystä ja lainvastaisen henkilötietojen käsittelyn ja henkilölle aiheutuneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella korvataan myös puhtaat varallisuusvahingot. Puhtaasta varallisuusvahingosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun rekisteröity menettää ansio- tai muita tuloja henkilötietojensa lainvastaisen käsittelyn vuoksi. Syy-yhteyttä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu vahingonkärsijälle. Taloudellisen vahingon osalta vahingonkärsijän on näytettävä, että se on seurausta juuri laittomasta henkilötietojen käsittelystä eikä jostain muusta seikasta.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Asiassa on saatu selvitys pysäköinninvalvontaan ja pysäköintipalveluihin kuuluvalta maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset -yksiköltä. Lisäksi asiassa on selvityksenä hakijan vahingonkorvausvaatimus, hakijan tekemää toimenpidepyyntöä koskeva apulaistietosuojavaltuutetun päätös sekä hakijan tekemää kantelua koskeva eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös.

Ajoneuvon siirtoja ja pysäköintivirhemaksuja koskevat oikaisuvaatimukset

Saadun selvityksen mukaan hakija teki kahdesta ajoneuvon siirrosta aiheutuneesta korvauspäätöksestä oikaisuvaatimukset 7.5.2022. Näihin oikaisuvaatimuksiin annettiin päätökset 7.11.2022. Lisäksi hakija on tehnyt oikaisuvaatimukset ajoneuvon siirrosta aiheutuneesta korvauspäätöksestä sekä pysäköintivirhemaksusta 1.9.2022. Näihin oikaisuvaatimuksiin annettiin päätökset 14.10.2022 ja 28.10.2022.

Tietopyyntöjen ja henkilötietojen korjauspyyntöjen käsittely

Hakija on 5.11.2022 tehnyt kaupungin verkkosivuilla olevan asiointipalvelun kautta omien henkilötietojensa tarkastuspyynnön sekä sähköpostitse useita tietopyyntöjä ja tiedusteluja. Hakija on 15.11.2022 tehnyt uuden henkilötietojen tarkastuspyynnön asiointipalvelun kautta, jossa hän on pyytänyt kaikki tiedot, joita pysäköinninvalvonnalla on hänestä.

Kaupunki on vastannut hakijalle sähköpostitse 17.11.2022, että määräaika hänen esittämilleen pyynnöille on 3.12.2022 ja pyydetyt materiaalit toimitetaan siihen mennessä. Vastauksena hakijan pyyntöihin kaupunki on toimittanut hakijalle tiedot postitse muistitikulla 28.11.2022.

Hakija on 6.12.2022 lähettänyt kaupungin kirjaamoon ja pysäköinninvalvontaan kolme sähköpostiviestiä, joista yksi on ollut kantelu ja kaksi muuta henkilötietojen tarkastuspyyntöön liittyviä viestejä. Hakija on näissä viesteissään ilmoittanut kaupungin 28.11.2022 toimittaman aineiston puutteellisuudesta ja esittänyt tietojen oikaisupyynnön. Hakija on 26.12.2022 tehnyt asiointipalvelun kautta hakijan omien henkilötietojen oikaisupyynnön ja sen liitteenä on ollut aiemmin 6.12.2022 sähköpostitse lähetetty pyyntö.

Kaupunki on ollut siinä käsityksessä, että 5.11.2022 ja 15.11.2022 tehtyihin pyyntöihin on annettu vastaus 28.11.2022 toimitetulla muistitikulla. Tämän vuoksi hakijan asian käsittely kaupungin organisaatiossa on päätetty. Kaupungin erehdyksen vuoksi 6.12.2022 ja 26.12.2022 lähetettyihin pyyntöihin ei ole otettu kantaa.

Kaupunki on tietosuojavaltuutetun toimiston lähettämän selvityspyynnön myötä 8.3.2023 toimittanut hakijalle vastauksen sellaisiin kysymyksiin, joihin kaupunki ei ollut käsityksensä mukaan vielä vastannut asianmukaisesti. Kaupunki on ilmoittanut hakijalle toimittaneensa tämän pyytämät lokitiedot jo 28.11.2022 lähetetyissä tiedostoissa. Kaupunki on lisäksi toimittanut aiemmin 28.11.2022 msg-muodossa lähetetyt sähköpostit uudelleen pdf-muodossa.

Kaupunki on toteuttanut henkilötietojen korjauspyynnöt siltä osin kuin tiedot ovat olleet virheellisiä. Ajoneuvon merkkiä koskevat tiedot on oikaistu. Kaupunki ei ole oikaissut ajoneuvon päästötietoja koskevia tietoja, koska ne eivät ole virheellisiä. Ajokorttitietoja ei ole oikaistu, koska kaupungilla ei ole hakijan ajokorttitietoja. Kaupunki on ilmoittanut näistä hakijalle sähköpostitse 8.3.2023 ajokorttitiedon osalta ja 11.4.2023 päästötietojen osalta.

Kaupunki katsoo vastanneensa alkuperäiseen henkilötietojen tarkastuspyyntöön 30 päivän kuluessa. Kaupunki kuitenkin toteaa, että sen olisi tullut toimittaa hakijalle tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 15 ja 16 artiklan nojalla tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Lisäksi kaupunki toteaa, että se on ollut virheellisesti siinä käsityksessä, että hakijan kaikkiin pyyntöihin olisi vastattu oikea-aikaisesti, koska hakija on tehnyt useaa eri kautta julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä, yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia omia henkilötietoja koskevia pyyntöjä ja muita tavanomaisia kyselyitä.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös

Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut päätöksen hakijan toimenpidepyyntöön 10.8.2023. Päätöksen mukaan Helsingin kaupunki ei ole vastannut hakijan 6.12.2022 ja 26.12.2022 esittämiin tietoihin tutustumista ja tietojen oikaisemista koskeviin pyyntöihin yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisessa ajassa. Apulaistietosuojavaltuutettu on katsonut kuitenkin asian luonne ja pyyntöihin vastaamiseen kulunut aika huomioon ottaen kokonaisharkinnan perusteella, että asiassa ei ole tarpeen käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja korjaavia toimivaltuuksia.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös

Eduskunnan apulaissoikeusasiamies on antanut päätöksen hakijan kanteluun 15.9.2023. Apulaisoikeusasiamies on päätöksessään todennut, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä ei ole toteutunut hallintolain 49 e §:n vaatimus asian käsittelystä kiireellisenä, kun asian käsittely kesti noin viisi kuukautta. Sen sijaan oikaisuvaatimusten käsittelyjärjestyksestä poikkeamiselle voi olla myös muita hyväksyttäviä syitä kuin tietty asiaryhmä, joten pelkästään sillä perusteella, että kaupunki on käsitellyt jälkimmäisen oikaisuvaatimuksen ensimmäistä nopeammin, ei ole syytä epäillä, että kaupunki olisi toiminut lainvastaisesti. Lisäksi oikeusasiamies on todennut, että hyvään hallintoon on katsottu kuuluvan, että asianosaiselle, jolle on tämän pyynnöstä ilmoitettu arvio käsittelyajasta, ilmoitetaan jos asian käsittely viivästyy huomattavasti annetusta arviosta.

Hakijan selvitys vahingosta

Hakijan vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija vaatii korvausta asian selvittämiseen käytetystä ajasta, sillä asiaa ei ole voinut hoitaa kuin virka-aikana ja jokainen käytetty tunti on vähentänyt vastaavasti hakijan laskutettavaa ansiotyötä. Hakija on ilmoittanut, että kaupunki voi tulla paikan päälle hakijan kotiin selvittämään hakijan laskutusta, tuloja sekä muita tietoja. Hakijalle on ilmoitettu 19.6.2023, että hänellä on velvollisuus esittää selvitys vaatimuksensa tueksi ja ettei kaupunki katselmoi kirjallisia asiakirjoja paikan päällä, vaan ne tulee toimittaa kaupungille.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Asiassa saadun selvityksen perusteella kaupunki on laiminlyönyt sekä julkisuuslain että tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Julkisuuslain mukaisiin tietopyyntöihin vastaamisessa sekä kaupungin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisissa rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttamisessa on kyse kaupungin julkisen vallan käyttämisestä. Näin ollen hakijan vahingonkorvauksena vaatimien puhtaiden varallisuusvahinkojen korvaamista arvioidaan sekä vahingonkorvauslain että yleisen tietosuoja-asetuksen vahingonkorvaussäännöksen kautta. Sekä vahingonkorvauslain että yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella vahingon korvaaminen edellyttää aina sitä, että on syntynyt vahinkoa, joka on syy-yhteydessä kaupungin toimintaan tai laiminlyöntiin.

Hakija hakee korvausta ajasta, jonka hän on käyttänyt asioidensa hoitamiseen ja jonka hakija katsoo vähentäneen hänen muutoin laskuttamaansa ansiotuloa. Hakija ei ole esittänyt vaatimuksensa yhteydessä selvitystä menetetyistä ansioista. Ottaen huomioon seuraavaksi esitettävät seikat, ei tämän selvityksen hankkimista ole katsottu asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi.

Hallintolain mukaan kukin vastaa omista kuluistaan hallintoasiassa. Sekä oikaisuvaatimus, julkisuuslain mukainen tietopyyntö että tietosuoja-asetuksen mukainen pyyntö ja niiden käsitteleminen kaupungilla on hallintoasian käsittelyä, jossa asianosainen kuten viranomainenkin vastaa itse omista, asian hoitamiseen liittyvistä kuluista. Viranomainen ei maksa asianosaiselle asianosaisen oman hallintoasian hoitamisesta tai siihen käytetystä ajasta palkkaa tai palkkioita, eikä viranomaista voida velvoittaa korvaamaan myöskään esimerkiksi asian hoitamiseen käytetyn asiamiehen kustannuksia. Hakijan oman ajan käyttö oman asiansa hoitamiseen ei näin ollen ole hakijalle aiheutunut vahinko, vaan asianosaisena hakijan omalle vastuulle kuuluva kulu.

Hakija on asioinut kaupungin kanssa pääasiassa sähköpostitse. Kaupunkiin, ja myös tietosuojavaltuutetun toimistoon ja eduskunnan oikeusasiamieheen, voi olla yhteydessä sähköisten asiointikanavien kautta myös virka-ajan ulkopuolella, joten hakijan asioiden hoito ei ole edellyttänyt niiden hoitamista virka-aikana kuten hakija vaatimuksessaan esittää. Mainittujen asioiden hoitaminen ei ole edellyttänyt miltään osin asioimista virka-aikaan puhelimitse tai fyysisesti paikan päällä, joten asioiden hoito hakijan omana työaikana ja tästä aiheutunut mahdollinen palkan sekä laskutettavien työtuntien vähentyminen on ollut hakijan oma valinta asioidensa hoidossa eikä siis seurausta kaupungin laiminlyönneistä tai virheistä. Hakijan esittämän laskutettavien työtuntien mahdollisen vähentymisen ja kaupungin laiminlyöntien välillä ei siten ole syy-yhteyttä.

Hakijan oman asian hoitamiseen käyttämä aika hallintoasiassa ei edellä esitetyin perustein ole hakijalle syntynyttä vahinkoa, vaan hakijan omalle vastuulle kuuluva kulu, eikä asiassa ole myöskään syy-yhteyttä edellä todettujen kaupungin laiminlyöntien ja hakijan esittämän vahingon välillä. Kaupunki ei näin ollen ole korvausvelvollinen vahingonkorvauslain tai tietosuoja-asetuksen perusteella hakijalle hakijan vaatimista kustannuksista.

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artikla 3 kohta, 82 artikla

Hallintolaki (434/2003) 31 §, 64 §

Julkisuuslaki (621/1999) 9 §, 11 §, 13–14 §

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 3 luku 2 §, 5 luku 1 §, 6 luku 1 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 26.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Inkeri Lehmusoksa, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö