Tutkimuslupa, Käsityön hyvinvointi vaikutukset ikäihmisillä seniorikeskuksen päivätoiminnassa

HEL 2023-009084
More recent handlings
§ 34

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Käsityön vaikutukset hyvinvointiin ikäihmisillä”

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Käsityön vaikutukset hyvinvointiin ikäihmisillä” (Pro gradu -opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on osastonhoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimussuunnitelmassa käytetty käsite viriketoiminta korvataan käsitteellä kulttuuritoiminta sekä tutkimuksen tutkimustehtävät -kohdassa että muualla sisällössä.

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla ja avustuksella. Tutkija itse ei suoraan rekrytoi.

Tutkimuksesta ja siihen osallistuvan henkilöstön ajankäytöstä on sovittu yksikön esihenkilön kanssa.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle, eikä toimiala sitoudu tiloissa tehtävien mahdollisten muutosten kustantamiseen.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, tuoko käsityöt palvelukeskuksen käsityöryhmän osallistujille positiivisia hyvinvointivaikutuksia ja miten yhteisöllä on vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. Tavoitteena on selvittää käsityön merkitystä ja kuinka tärkeää se olisi säilyttää palvelukeskuksen kulttuuritoiminnassa.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten käsitöiden tekeminen vaikuttaa palvelukeskuksessa käsityöryhmään osallistuvien psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tarkoituksena selvittää lisäksi, koetaanko yhteiset käsityöhetket tärkeiksi.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka toteutetaan yhden palvelukeskuksen käsityöryhmässä. Tutkimusaineisto kerätään keskustelunomaisesti ryhmähaastattelemalla käsityöryhmään osallistuvia sekä havainnoimalla käsityöryhmän toimintaa ulkopuolelta. Haastattelut nauhoitetaan ja käsityöryhmästä tehdyistä havainnoista kirjataan muistiinpanot. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysillä.

Tutkimukseen osallistujien rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla ja avustuksella. Osallistujat rekrytoidaan erikseen määriteltyjen päivien käsityöryhmistä informointikirjeen avulla, jonka perusteella tutkimuksesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Osallistuminen perustuu kirjallisesti annettavaan suostumukseen.

Tutkimusaineistot säilytetään salasanalla suojattuna ja siten, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä. Aineistot tuhotaan tutkimuksen valmistuttua.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää palvelun päällikkö palvelujensa osalta. Tästä tutkimusluvasta päättää seniorikeskusten johtaja.

This decision was published on 22.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Portin, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 27042

paivi.portin@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k, Tietosuojalaki 29 §
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.