Tekninen hankesuunnitelma, Ratikkamuseon vesikaton uusiminen

HEL 2023-009098
More recent handlings
§ 15

Ratikkamuseo, vesikaton uusiminen, teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Ratikkamuseon vesikaton uusimisen teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on 710 000 euroa arvonlisäverottomana

Päätöksen perustelut

Ratikkamuseo on osa Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan Helsingin kaupunginmuseota. Ratikkamuseon kiinteistön vesikate on yli 30 vuotta vanha, käyttöikänsä päässä ja kiinteistössä on tapahtunut vesikattovuotoja. Ratikkamuseon kiinteistö on valmistunut vuonna 1900 ja on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1.

Hankkeeseen sisältyy vesikaton peltikatteen uusiminen, peltikatteen alle lisättävän aluskatteen ja tarvittaessa aluslaudoituksen uusimisen. Myös sadevesikourut, syöksytorvet ja kattoturvavarusteet uusitaan. Peltikatteen maalaus tehdään myöhemmin. Työt suoritetaan sääsuojan alla. Työn arvioitu kesto on kuusi kuukautta, 7–12/2023.

Hankesuunnittelu on tehty yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa.

Hanke sisältää rakennustyön vaatimat tilapäisen katualueen vuokraamisen ja liikennejärjestelyn Eino Leinon kadulla.

Hankkeen kustannukset

Hanke rahoitetaan kohdasta 31002 Käyttötalous, korjaushankkeet.

Hankesuunnitelman enimmäishinta on 710 000 euroa arvonlisäverottomana.

Hanke ei vaikuta nykyiseen vuokraan.

This decision was published on 04.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Holopainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 09 310 42117

tarja.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö