Viran täyttämättä jättäminen, pohjoisen terveysasema, Maunulan toimipiste, ylilääkäri

HEL 2023-009101
More recent handlings
§ 11

Ylilääkärin viran täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, Maunula, työavain SOTEPE-02-165-23

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti jättää ylilääkärin viran (vakanssinumero 19248, Pohjoisen terveysasema, Maunula) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi 31.10.2021, minkä jälkeen virka on ollut sijaisen hoidettavana. Avoin virka on ollut haettavana 11.5.2023-1.6.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka oli haettavana TE-palveluissa, TKrekry- ja Terveysportti.fi sivuilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylilääkärin tehtävänä on kehittää yhdessä osaavan henkilöstön ja Pohjoisen terveysaseman ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja. Ylilääkäri toimii lähiesihenkilönä oman alayksikkönsä terveyskeskuslääkäreille ja johtaa yhdessä osastonhoitajan kanssa alayksikön toimintaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Potilastyö kuuluu osana työnkuvaan.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus hallinto- ja johtamistyöstä.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Määräajassa hakemusta ei jättänyt yksikään hakija.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 11.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri