Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, hiusalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-151-23

HEL 2023-009126
More recent handlings
§ 15

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, hiusalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-151-23

Rehtori, Kampus 2

Päätös

Rehtori päätti valita vakituiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettaja, hiusala, vakinainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.5.2023 – 7.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virkasuhteen ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, Meritalon toimipiste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on hiusalan tuntiopettajan opetus- ja ohjaustehtävät, opiskelijoiden ohjaus työelämässä sekä omaopettajan tehtävät. Oman opettajan roolissa korostuvat opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin tukeminen ja ohjaus. Tehtävä pitää sisällään opetusta päivä- ja iltavuoroissa. Palvelussuhteen ensisijainen toimipaikka sijaitsee Helsingissä Meritalossa.

Tuntiopettaja, hiusala virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta hiusalan ammatinopettajan työstä, pedagogista osaamista, opiskelijalähtöisyyttä ja kehittämishalua erilaisten oppijoiden oppimispolulla. Lisäksi edellytettiin erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä hiusalan työkokemusta sisältöä vastaavista työtehtävistä, erityisesti kampaamo- ja/tai myyntityöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Yksi heistä perui hakemuksensa. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Koulutuspäälliköt Sini Sirén ja Evita Husu suorittivat ryhmähaastattelut ja niiden perusteella kutsuttiin rehtorin haastatteluun yksi hakija. Haastattelun suoritti 22.6.2023 rehtori Hanna Laurila.

********** on koulutukseltaan estenomi AMK. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Valitulla on pitkä kokemus ammatillisena opettajana toimimisesta ja hän hallitsee monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä. Hänellä on myös laaja kokemus maahanmuuttajataustaisten ja erityisen tuen opiskelijoiden opettamisesta. Hakuprosessin perusteella hänellä on vahvaa osaamista opintojen henkilökohtaistamisesta, oppimisprosessin tukemisesta sekä ohjauksesta. Lisäksi hänellä on hakuilmoituksessa vaadittu työkokemus hiusalalta. Hänellä on myös hyvät työelämäverkostot sekä kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta ja työelämäyhteistyön kehittämisestä. vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat erinomaiset. ********** vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat erinomaiset.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 30.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sini Sirén, vs. koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89293

sini.siren@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Laurila
rehtori, Kampus 2