Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö 3, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-266-23

HEL 2023-009128
More recent handlings
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö 3, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-266-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen (vakanssinumero 35382, toimintayksikkö: 395660/ Idän aikuissosiaalityö, työpiste: 100050/ Idän aikuissosiaalityö 3) 19.06.2023 lukien 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan viransijaisuus (vakanssinumero 35382) on ollut haettavana ajalle 07.08.2023–31.12.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen ottaa Idän aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työskentely niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Tehtäviin kuuluu myös yksilöhuollon ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätöksenteko.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myönteistä suhtautumista työn kehittämiseen ja intoa työskennellä monikulttuurisen ja -kielisen asiakaskunnan kanssa.

Eduksi luettiin aiempi kokemus taloussosiaalityöstä.

Sosiaaliohjaajan viransijaisuus (vakanssinumero: 35382) on ollut julkisesti haettavana 26.05.2023 - 09.06.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi viransijaisuus on ollut ulkoisessa haussa Duunitorissa, Monster -palvelussa ja TE-palvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksitoista hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastateltiin kolme hakijaa. ********** haastateltiin 08.06.2023 ja 12.06.2023 haastateltiin ********** ja **********

Haastattelut suoritti johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnon vuonna 2023. Lisäksi hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon oppiaineessa journalismi Pietarin Valtion yliopistossa vuonna 2007. Hän on työskennellyt **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnon vuonna 2021. Hän on työskennellyt **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnosta 80 prosenttia. Hän on työskennellyt **********

********** on kokemusta ryhmien ohjaamisesta, tiedotustyöstä, verkostotyön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä asiakasneuvonnasta.

********** on kokemusta lapsiperheiden vanhempien palveluohjauksesta. Hän on tukenut asiakkaita Kelan etuusasioiden ja muiden ruokakunnan talouteen liittyvien asioiden kuten vuokran maksamisen hoitamisessa. Hän on auttanut asiakkaita asunnon löytämisessä. Hän on toiminut myös ammatillisena tukihenkilönä ja tehnyt asiakkaidensa asioiden tiimoilta paljon yhteistyötä kunnallisen aikuissosiaalityön kanssa.

********** on kokemusta ohjaajan ja valmentajan tehtävistä tuetun asumisen yksiköissä ja ryhmäkodissa sekä vastaanottokeskuksissa ja muissa ********** Työtehtävät ovat sisältäneet mm. asiakkaiden tukemista arjessa, ryhmien ohjaamista ja kodinhoidollisia tehtäviä sekä turvapaikan hakijoiden neuvontaa ja ohjausta.

********** on aiemman työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella vahvin osaaminen ja pitkäaikaisin kokemus työikäisten asiakkaiden palveluohjauksesta, etuusasioiden hoitamisesta, asumisessa ja raha-asioiden hoidossa tukemisesta sekä verkostotyöstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen Vuosaaressa tiimissä Idän aikuissosiaalityö 3.

This decision was published on 04.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Koskikallio, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 48271

hanna.koskikallio@hel.fi

Decisionmaker

Silva Linnahalme-Triana
vs. aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.