Vahingonkorvaus, patentin luvaton käyttö, Westend Estate Oy

HEL 2023-009147
More recent handlings
§ 33

Vahingonkorvausvaatimus koskien patentin luvatonta käyttöä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hylkää Westend Estate Oy:n tekemän vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 21.6.2023 päivätyn vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakijan esittämän selvityksen mukaan Helsingin kaupunki on käyttänyt luvattomasti Westend Estate Oy:n patenttia nro FI-121481. Hakija viittaa vahingonkorvausvaatimuksessa Helsingin hovioikeuden 20.5.2020 antamaan tuomioon. Hakijan mukaan patentti jäi voimaan Helsingin kaupungin mitätöintikanteesta huolimatta ja Helsingin kaupunki on käyttänyt patenttia luvattomasti. Hakija vaatii Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 186 000 euroa (sisältäen alv 24 %) takautuvasti viimeisen viiden vuoden ajalta.

Patenttiasiassa hovioikeudessa on ollut kyse Westend Estate Oy:n patentista ja sen keksinnöllisyydestä liittyen hiihtohallien rakenneratkaisuihin. Helsingin hovioikeus on tuomiossaan 20.5.2020 päätynyt siihen, että Westend Estate Oy:n rakenneratkaisu täyttää keksinnöllisyyden tunnusmerkistön ja näin ollen myös patentin tunnusmerkistön.

Kivikon hiihtohallissa kuten myös esimerkiksi Esport Areenalla on rakenne, jossa ensimmäinen kerros on lattialla ja toinen hallin reunoja pitkin yhdellä hyllyllä. Westend Estate Oy on aiemmin esittänyt, että kyseinen rakenneratkaisu loukkaa heidän patenttiaan. Hovioikeuden tuomion mukaisesti kyseinen rakenneratkaisu ei kuitenkaan ole Westend Estate Oy:n patentin tunnusmerkistön mukainen.

Oleellista vahingonkorvausvaatimuksen näkökulmasta on, että Westend Estate Oy:n patentin on hovioikeuden tuomiossa katsottu täyttävän keksinnöllisyyden tunnusmerkistön nimenomaan useamman hyllyllä olevan kerroksen johdosta. Tällaista rakenneratkaisua ei Kivikon hiihtohallissa ole. Näin ollen on selvää, että Kivikon hiihtohalli ei miltään osin loukkaa Westend Estate Oy:n patenttia, eikä Helsingin kaupungin osalta voida todeta minkäänlaista kyseisen patentin luvatonta käyttöä. Kivikon hiihtohalli vastaa rakenteeltaan Esport Areenaa, joka eroaa sekä hovioikeuden tuomion että patentinhaltijan omien lausuntojen perusteella patentinhaltijan patentoidusta ratkaisusta. Kyseinen rakenneratkaisu ei ole ollut esteenä patentin keksinnöllisyydelle ja patentille eikä näin ollen voi myöskään loukata kyseistä patenttia.

Näin ollen Helsingin kaupunki kiistää vahingonkorvausvaatimuksen kaikilta osin ja katsoo, ettei perusteita vahingonkorvauksen maksamiselle ole.

Helsingin kaupungin hallintosäännön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaisesti vahingonkorvauksesta päättää toimialajohtaja.

This decision was published on 29.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 21.6.2023
2. Vahingonkorvausvaatimus 21.6.2023, liite, Helsingin hovioikeuden tuomio 20.5.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.