Virkasuhteen täyttäminen, pohjoisen gerontologinen sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-450-23, työavain SOTEPE-03-606-23

HEL 2023-009215
More recent handlings
§ 2

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, pohjoisen gerontologisen sosiaalityön, työavain SOTEPE 03-450-23 ja SOTEPE 03-606-23

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Päätös

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 038216, toimintayksikkö 397410, työpiste 100045) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 9.8.2023 alkaen.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038216) on ollut julkisesti haettavana työavaimella SOTEPE 03-450-23 ajalla 26.4.-17.5.2023 sekä työavaimella SOTEPE 03-606-23 ajalla 5.6.-30.6.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työpaikat -internet-sivuilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa gerontologisen sosiaalityön päällikkö.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on mm. osallistumiseen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteuttamista ja etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita moniammatilliseen yhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehittää toimintaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Kokemus gerontologisesta sosiaalityöstä katsotaan eduksi.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/205 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa kolme (3) jätti hakemuksensa. Ensimmäisessä haussa kahdella (2) hakijalla oli vaadittava kelpoisuus, ja heidät kutsuttiin haastatteluun 19.5.2023 ja 30.5.2023 ja haastattelijoina olivat gerontologisen sosiaalityön päällikkö Marko Timonen ja pohjoisen gerontologisen sosiaalityön yksikön vs. johtava sosiaalityöntekijä Anu Poikela. Molemmat haastateltavat peruivat hakemuksensa haastattelun jälkeen. Toisessa haussa kolmas ei ollut muodollisesti pätevä.

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti jättää vakinaisen viran täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 06.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Timonen, Gerontologisen sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 41343

marko.timonen(a)hel.fi

Decisionmaker

Marko Timonen
gerontologisen sosiaalityön päällikkö