Hankinta, eräiden puitesopimusten siirto Sweco Talotekniikka Oy:ltä Sweco Finland Oy:lle, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-009306
More recent handlings
§ 16

Eräiden puitesopimusten siirtäminen sulautumisen johdosta Sweco Talotekniikka Oy:ltä Sweco Finland Oy:lle

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä seuraavien puitesopimusten siirron Sweco Talotekniikka Oy:ltä (y-tunnus 0957613-7) Sweco Finland Oy:lle (y-tunnus 2661738-3) yritysten sulautumisen johdosta:

Elinkaarisuunnittelupalveluja 2020-2022 koskevat puitesopimukset (HEL 2020-004856),

Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalveluja (2020-2022) koskevat puitesopimukset (HEL 2020-008105),

LVIA-suunnittelupalveluja 2022-2024 koskevat puitesopimukset (HEL 2021-013597),

Sähkösuunnittelupalveluja 2022-2024 koskevat puitesopimukset
(HEL 2022-007423) ja

Energiakatselmuksia (2020-2022) koskevat puitesopimukset (HEL 2019-011702)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut Elinkaarisuunnittelupalvelujen puitejärjestelyn 2020-2022. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on tehnyt puitejärjestelystä hankintapäätöksen 20.8.2020 § 102. Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 2.10.2020 määräaikaisen Elinkaarisuunnittelupalvelujen puitejärjestelyn puitesopimuksen 2020-2022 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa. Tekninen johtaja on jatkanut puitesopimusta kaupunkiympäristön toimialan käyttöön ajalle 1.10.2022–30.9.2023 kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksessä 20.8.2020 § 102 (HEL 2019- 004856) päätetyn option käyttöönotto-oikeuden mukaisesti.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut Paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyn 2020-2022. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on oikeuttanut teknisen johtajan tekemään puitejärjestelystä hankintapäätöksen 1.10.2020 § 112. Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 1.11.2020 määräaikaisen Paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalveluja koskevan puitesopimuksen 2020-2022 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa. Puitesopimuksen ensimmäinen optiokausi 1.11.2022-31.10.2023 on voimassa.

Kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut LVIA-puitejärjestelyn 2022-2024. Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 1.6.2022 määräaikaisen LVIA- puitesopimuksen 2022-2024 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.5.2024 asti.

Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 1.2.2020 määräaikaisen Energiakatselmusten puitejärjestelyjä koskevan puitesopimuksen 2020-2022 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa. Tekninen johtaja on jatkanut puitesopimusta kaupunkiympäristön toimialan käyttöön ajalle 1.2.2023-31.1.2024 päätöksessä 19.12.2019 § 236 (HEL 2019- 011702) päätetyn option käyttöönotto-oikeuden mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on oikeuttanut teknisen johtajan tekemään sähkösuunnittelupalvelujen puitejärjestelyä koskevan puitesopimuksen 2022-2024 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala on solminut 5.10.2022 määräaikaisen Sähkösuunnittelupalvelu-sopimuksen 2022-2024 Sweco Talotekniikka Oy:n kanssa.

Sweco Talotekniikka Oy (y-tunnus 0957613-7) on sulautunut Sweco Finland Oy:hyn (y-tunnus: 2661738-3).

Saatujen selvitysten perusteella Sweco Finland Oy täyttää tarjouspyynnössä sopimustoimittajaksi valituille yrityksille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään hankintalain soveltamista.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (13.12.2022 § 711) mukaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella, eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti. Teknisen johtajan sijaisena tilapäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

This decision was published on 06.07.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kati Yläranta, hankintasihteeri, puhelin: 09 310 52333

ext.kati.ylaranta@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö