Tutkimuslupa, Att möta ekonomisk utsatthet i barnfamiljer - En studie av professionellas synsätt och praktiker

HEL 2023-009392
More recent handlings
§ 58

Forskningstillstånd för ”Att möta ekonomisk utsatthet i barnfamiljer – En studie av professionellas synsätt och praktiker”

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Beslut

Direktör för familje- och socialtjänsterna beviljade forskningstillstånd till ********** forskningstillståndsansökan ”Att möta ekonomisk utsatthet i barnfamiljer – En studie av professionellas synsätt och praktiker” (doktorsavhandling och forskningsprojekt). Kontaktpersoner är ledande socialarbetare ********** Forskningstillståndet är i kraft tills 30.06.2025.

I forskningen tillämpas följande villkor:Ansökan är undertecknad av ********** Om andra forskare än de, som har undertecknat ansökan behandlar uppgifter som ingår i de sekretessbelagda dokumenten eller personregistren, måste dessa forskare skicka in sin sekretessförbindelse till stadens registratorskontor för att bifogas i dokumenten till detta beslut (diarnumret HEL 2023–009392 skall nämnas).De personer som deltagit i forskningen får ej igenkännas i forskningsrapporten.Forskningen innebär inga kostnader för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.Forskaren förbinder sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslag (1050/2018) och annan ikraftvarande lagstiftning som ställer krav för forskare.Vid förfrågan presenterar forskaren avgiftsfritt forskningsresultat inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.Elektronisk forskningsrapport eller dess adress skickas för social-, hälsovårds- och räddningssektorns bruk till adressen: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Beslutsmotivering

Syftet med forskningsprojektet är att fördjupa kunskapen om hur olika professionella inom olika välfärdsyrken möter och bemöter ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. I studien undersöks hur olika yrkesgrupper resonerar kring barnfattigdom, huruvida professionella anlägger ett barnperspektiv respektive fattigdomsperspektiv i sitt arbete samt hur dessa aspekter konkretiseras i klientrelationerna. Målsättningen med forskningsprojektet är att bidra till barns och ungas välmående genom utveckling av professionellas arbetssätt i en riktning som stödjer implementerandet av ett sensitivt barnperspektiv respektive fattigdomsperspektiv.

Forskningens målgrupp är socialarbetare, socialhandledare och förmånshandläggare inom Helsingfors familje- och socialtjänster. Materialet samlas in genom ca fyra gruppintervjuer bestående av ca 4-6 anställda per grupp. Intervjuerna kommer att bandas in.

Deltagarna kommer att rekryteras via kontaktpersonen, deltagande är frivilligt och deltagarna kommer att förses med en informations- och samtyckesblankett. Materialet kommer att analyseras genom en teoristyrd kvalitativ innehållsanalys.

Forskningsprojektet har beviljats extern finansiering av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för tiden 1.3.2023-28.2.2025. Resultat kommer att avrapporteras i form av vetenskapliga publikationer som kommer att delges deltagande enheter. Strävan är att publikationerna även ingår i sökandes doktorsavhandling i socialt arbete.

Efter transkriberingen kommer allt inbandat material och samtyckesblanketternas pappersversioner att förstöras och hela forskningsmaterialet pseudonymiseras. Forskningsmaterialet bevaras säkert i enlighet med dataskyddsmeddelande. Det anonymiserade forskningsmaterialet arkiveras i Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv när forskningen är färdig.

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete och barnskyddschef godkänner forskningstillståndet (12.9.2023).

Enligt social-, hälsovårds- och räddningsnämndens beslut den 17 januari 2023 § 11 beslutar direktör för familje- och socialtjänsterna om utlämnande av dokument från socialvården och patienthandlingar från hälso- och sjukvården (som gäller familje- och socialtjänster).

This decision was published on 15.09.2023

ANVISNINGAR FÖR ATT SKRIVA OMPRÖVNINGSBEGÄRAN

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Minttu Markkanen, specialplanerare, telefon: 09 310 40196

minttu.markkanen@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Attachments

1. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
2. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
3. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
4. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
5. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
6. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
7. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
8. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.