Tutkimuslupa, Att möta ekonomisk utsatthet i barnfamiljer - En studie av professionellas synsätt och praktiker

HEL 2023-009392
More recent handlings
§ 58

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Lapsiperheiden taloudellisen huono-osaisuuden kohtaaminen – Tutkimus ammattilaisten näkemyksistä ja käytännöistä”

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle ”Lapsiperheiden taloudellisen huono-osaisuuden kohtaaminen – Tutkimus ammattilaisten näkemyksistä ja käytännöistä”. Yhteyshenkilöinä ovat johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.06.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:Jos henkilörekistereihin sisältyviä tai salassa pidettäviä tietoja käsittelevät muut tutkijat, kuin hakemuksen allekirjoittaneet ********** , on heidän toimitettava salassapitositoumuksensa kaupungin kirjaamoon tämän päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi (saatteena mainittava diaarinumero HEL 2023-009392). Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- pelastustoimeen.Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten sosiaalitoimen ja peruskoulun eri ammattilaiset kohtaavat ja käsittelevät lapsiperheköyhyyttä omassa työssään. Tutkimuskysymykset käsittelevät lapsiperheköyhyyteen liittyviä pohdintoja erilaisissa ammattiryhmissä, lapsi- ja köyhyysnäkökulmien esiintyvyyttä ammattilaisten pohdinnoissa ja niiden konkretisoitumista asiakassuhteissa. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen kehittämällä ammattilaisten työtapoja lapsi- ja köyhyysnäkökulmasensitiiviseen suuntaan.

Tutkimuksen kohteena sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla ovat sosiaalialan ammattilaiset perhe- ja sosiaalipalveluissa. Aineisto kerätään ryhmähaastattelumenetelmin. Tutkija toteuttaa noin neljä ryhmähaastattelua, joihin osallistuu 4-6 työntekijää Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista. Haastattelut äänitetään ja anonymisoidaan.

Haastateltavat rekrytoidaan yhteyshenkilöiden kautta, osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittavat antavat osallistumiselleen kirjallisen suostumuksen. Haastatteluaineisto analysoidaan teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimushankkeelle on myönnetty ulkopuolinen rahoitus Brita Maria Renlundin muistosäätiöltä 1.3.2023-28.2.2025. Tutkimustulokset raportoidaan tieteellisinä julkaisuina, jotka luovutetaan myös tutkimukseen osallistuneille tahoille. Tarkoituksena on myöhemmin sisällyttää nämä tieteelliset julkaisut luvan hakijan samaa teemaa käsittelevään sosiaalityön väitöskirjaan.

Haastatteluiden suostumuslomakkeet ja äänitallenteet hävitetään aineiston litteroinnin jälkeen. Aineisto säilytetään tietoturvallisesti tietosuojaselosteen mukaisesti ja tutkimushankkeen päätyttyä tunnisteeton tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja ja lastensuojelun johtaja ovat puoltaneet tutkimuslupaa (12.9.2023).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen (perhe- ja sosiaalipalveluita koskevat tutkimusluvat).

This decision was published on 15.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minttu Markkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 40196

minttu.markkanen@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus 14.6.2023, liite, tietosuojailmoitus suomeksi
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.