Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-1088-23

HEL 2023-009565
More recent handlings
§ 12

Ressun peruskouluun sijoitettavan virka-apulaisrehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1088-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti ottaa Ressun peruskouluun sijoitettuun virka-apulaisrehtorin virkaan (virka 000169) määräajaksi ajalle 1.8.2023-31.12.2023 **********

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kahden (2) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Ressun peruskouluun sijoitetun virka-apulaisrehtorin määräaikainen virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa 20.6.2023-5.7.2023, työavaimella KASKO-01-1088-23.

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu Helsingin ytimessä. Oppilaita vuosiluokilla 1.-9. on noin 780. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Opetusta annetaan kansainvälistä IB-viitekehystä noudattaen. Seuraamme suomalaista opetussuunnitelmaa ja arvioinnin kriteeristöä.

Ressussa toimitaan yhteisopettajuudessa. Yhteisöllisyyden kehittäminen sekä arjen sujuvuus ovat koulussa tärkeitä asioita.

Opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisen opetuksen takia virka-apulaisrehtorin englannin kielen tulee olla erinomaisella tasolla.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Ko. tehtävän menestyksekkään hoitamisen tueksi luetaan eduksi erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Ressun peruskoulussa virka-apulaisrehtorin tehtäviin kuuluvat oppilaaksiotto, oppilashuollon toiminnan johtaminen ja kehittäminen, oppilaiden tuen portaiden päätökset, englanninkielisen oppilaaksioton jatkuvan haun järjestelyissä toimiminen sekä koulun pedagoginen johtaminen yhdessä rehtorin kanssa.

Virkaan jätti 5.7.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 14 hakijaa.

Haastatteluun 7.7.0223 kutsuttiin 5 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat **********

Haastattelun suorittivat aluepäällikkö ja rehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella rehtori katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Ressun peruskouluun sijoitetun virka-apulaisrehtorin määräaikaisen viransijaisuuden menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella apulaisrehtorin viransijaisen ottaa palvelun rehtori.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 18.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Leena Liusvaara
rehtori