Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, vammaisten sosiaalityön päällikkö, työavain SOTEPE-01-367-23

HEL 2023-009722
More recent handlings
§ 64

Vammaisten sosiaalityön päällikön viran täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, työavain SOTEPE-01-367-23

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** vammaisten sosiaalityön päällikön virkaan (vakanssinumero 050183, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyö, vammaisten sosiaalityö, vammaisten sosiaalityö yhteiset) 23.10.2023 lukien 5086,82 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätöksen perustelut

Vammaisten sosiaalityön päällikön virka on uusi. Päällikkö muodostaa työparin toisen sosiaalityön päällikön kanssa, johtaen yhdessä vammaisten sosiaalityön palveluita Helsingissä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan vammaisten sosiaalityön päällikön virkaan ottaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Vammaisten sosiaalityön päällikön tehtävänä on johtaa vammaisten sosiaalityön palveluita Helsingissä yhdessä toisen sosiaalityön päällikön kanssa. Päällikön tehtäviin kuuluu strategian ja talouden, sosiaalityön ja asiakastyön prosessien johtaminen ja kehittäminen. Tehtävä pitää sisällään henkilöstöjohtamista sekä asiantuntijatehtäviä.

Helsinki on uudistamassa vammaistyön palvelurakennetta, ja uusi vammaisten sosiaalityön päällikkö on mukana tässä uudistuksessa.

Vammaisten sosiaalityön päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista sosiaalityön käytännön kokemusta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta, kokemusta vammaislainsäädännön soveltamisesta ja esihenkilötyöstä sekä kykyä ja halua tehdä yhteistyötä.

Eduksi luettiin monipuolisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja erityisesti vammais- ja kehitysvammapalveluiden tuntemus, erilaiset esihenkilötyötä ja johtamista tukevat koulutukset ja opinnot. Lisäksi hyvät verkostoitumis- ja yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus, paineensietokyky ja kokemus erilaisten asiakastieto-, henkilöstö- ja talousjärjestelmien käytöstä.

Vammaisten sosiaalityön päällikön virka (vakanssinumero 050183) on ollut julkisesti haettavana 31.07.–23.08.2023 kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi työpaikkailmoitus oli sähköisesti luettavissa TE-toimiston, Oikotien, Joblyn sekä Duunitorin ilmoituskanavissa. Ilmoitusta markkinoitiin myös Linkedinissä.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän (7) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on viidellä (5) hakijalla. Yksi kelpoinen hakija perui hakemuksensa hakuajan aikana.

Hakemusten perusteella videohaastattelukysymykset lähetettiin neljälle (4) hakijalle. Videohaastattelukysymyksiin oli aikaa vastata 28.08.-30.08.2023. Videohaastattelukysymyksillä testattiin erityisesti uuden vammaislainsäädännön soveltamista ja esihenkilökokemusta.

Videohaastattelukysymysten vastausten perusteella haastatteluihin kutsuttiin kaksi (2) henkilöä. Haastattelut toteutettiin 04.09.2023 ja 05.09.2023 Kallion virastotalolla.

Haastatteluissa olivat mukana vammaistyön johtaja ********** perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja ********** ja rekrytointikonsultti **********

********** on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008. **********

********** on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002. Lisäksi hän valmistui vuonna 2022 erikoissosiaalityöntekijäksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on suorittanut johtamisen erikoistutkinnon. **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti vammaisten sosiaalityön päällikön tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti vammaislainsäädännön soveltamisen, toimivan esihenkilötyön sekä hedelmällisen yhteistyön osalta. Hänellä on monipuolinen kokemus vammaisten sosiaalityön palveluista. Häneltä löytyy sekä substanssiosaamista että vahvaa johtamiskokemusta. Hän osoitti haastattelussa konkreettisin esimerkein valmiuksiaan tehdä yhteistyötä ja viedä uudistuksia eteenpäin.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset vammaisten sosiaalityön päällikön viran tehtävien hoitamiseen vammaisten sosiaalityössä.

This decision was published on 20.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 09 310 43149

katja.raita@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Attachments

1. Vammaisten sosiaalityön päällikön rekrytoinnin hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.