Hankesuunnitelman hyväksyminen, Pukinmäenkaaren peruskoulun/kirjaston julkisivu, katto ja ikkunoiden korjaukset

HEL 2023-009880
More recent handlings
§ 18

Hankesuunnitelman hyväksyminen, Pukinmäenkaaren peruskoulun/kirjaston julkisivu, katto ja ikkunoiden korjaukset

Tilapäällikkö

Päätös

Tilat-palvelun tilapäällikkö päätti hyväksyä 05.05.2023 päivätyn, osoitteeseen Kenttäkuja 12, laaditun Pukinmäenkaaren peruskoulun ja kirjaston julkisivun, katon ja ikkunoiden korjausten hankesuunnitelman siten, että korjaushankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 700 000 euroa toukokuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tarpeellisuus ja sisältö

Pukinmäenkaaren peruskoulu/kirjasto, laajennusosa, Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki on valmistunut 2000. Rakennuksen omistaa Helsingin Kaupunki.

Rakennuksessa on esiintynyt useita julkisivun vesivuotoja sekä osa vanhoista ikkunoista ei toimi käyttötarkoituksessaan. Em. puutteista johtuen rakenteissa esiintyy mikrobi- sekä kosteusvaurioita.

Nämä rakenteet uusitaan sekä parannetaan rakennuksen ulkovaipan vesi- ja ilmatiiveyttä. Korjaukset tulee suorittaa kiireellisesti rakennuksen terveellisyyden ja turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

Hankkeen kustannukset

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 5/2021 RI 102,7; THI 184,7 ovat arvonlisäverottomana 700 000 euroa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuodesta 2025 alkaen.

Väistötilat

Ei tarvetta väistötiloille.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.

Hankeen toteutustapa ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

Korjausten toteutusaikataulu on 05/2023-10/2023.

This decision was published on 08.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Eetu Viljanen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 32161

eetu.viljanen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö