Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen gerontologisen sosiaalityön yksikkö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-721-23

HEL 2023-009994
More recent handlings
§ 3

Sosiaalityöntekijän virkojen täyttämättä jättäminen, Pohjoisen gerontologisen sosiaalityön yksikkö, työavain SOTEPE 03-721-23

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Päätös

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän virat (vakanssinumerot 038216 ja 048620, toimintayksikkö 397410, työpiste 100045) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virat julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virat tulevat avoimeksi 7.8.2023 alkaen.

Sosiaalityöntekijän virat (vakanssinumerot 038216 ja 048620) ovat olleet julkisesti haettavana työavaimella SOTEPE 03-721-23 ajalla 14.7-28.7.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työpaikat -internet-sivuilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa gerontologisen sosiaalityön päällikkö.

Gerontologisen sosiaalityön suunnitelmallinen sosiaalityö on tarkoitettu asiakkaille, joiden kyky toimia on alentunut ja heillä on mm. osallistumiseen, talouteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvää tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijä työskentelee vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palveluiden toteuttamista ja etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita moniammatilliseen yhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijänä. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Tehtävään valittavalta toivotaan kykyä ja intoa kehittää toimintaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön. Kokemus gerontologisesta sosiaalityöstä katsotaan eduksi.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/205 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksia jätettiin kaksi. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ollut.

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti jättää kaksi vakinaista virkaa täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 08.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Timonen, gerontologisen sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 41343

marko.timonen(a)hel.fi

Decisionmaker

Marko Timonen
gerontologisen sosiaalityön päällikkö