Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun vastaanotto ja järjestämisen tapa

HEL 2023-010170
More recent handlings
Case 8. / 571 §

V 11.10.2023, Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa julkiset työvoimapalvelut Helsingin kaupungin järjestettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asian vireilletulo ja tausta

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun saaminen on ollut Helsingin pitkäaikainen edunvalvontatavoite. Helsingin kaupunki on valmistautunut järjestämisvastuun pysyvään siirtoon osallistumalla 1.3.2021–31.12.2024 toteutettavaan, vielä käynnissä olevaan työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilun puitteissa on pyritty kokoamaan yhteen työvoima- koulutus- ja sotepalveluita sekä niiden resursseja siten, että asiakas saa hänelle sopivinta työllisyyttä edistävää palvelua.

Julkisten työvoimapalveluiden kuntapohjaista uudelleen järjestämistä koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin 23.3.2023 (HE 207/2022 vp; EV 332/2022 vp). Keskeistä uudistuksessa on se, että kunnat päättävät TE-palveluista ja niihin allokoidusta rahoituksesta sekä vastaavat entistä suuremmalta osin myös työttömyyden sosiaaliturvakustannuksista. Näin taloudelliset hyödyt tai haitat tulevat palveluista vastuussa olevalle taholle.

Järjestämistä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että järjestämisvastuun vastaanottoa valmistelevat kunnat ilmoittavat järjestämisvastuuta koskevista ratkaisuistaan ja suuntaviivoistaan 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle (jäljempänä TEM).

Puheena olevaan ilmoituskokonaisuuteen sisältyy ensinnäkin tämän päätöksen kohteena oleva ratkaisu työvoimapalveluiden järjestämisestä yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Palvelut yksin järjestävä kunta toimittaa TEM:lle toimivaltaisen tahon asiasta tekemän päätöksen. Tämän niin sanotun järjestämispäätöksen yhteydessä TEM:lle toimitetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 11.9.2023 (§ 28) hyväksymä työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma sekä kansliapäällikön päätöksen 8.9.2023 § 131 mukainen ilmoitus toimitilojen vastaanottamatta jättämisestä. Kyseiset päätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan tämän päätöksen liitteinä 1–2.

Määräaika ilmoituskokonaisuuden toimittamiselle on kaksi viikkoa järjestämistä koskevan päätöksen tai sopimuksen tekemisestä. TEM:lle toimitettavaan ilmoituskokonaisuuteen liittyvien asiakirjojen on oltava kunnan toimivaltaisten elinten hyväksymiä. Asiakirjoilta ei aikataulusyistä edellytetä lainvoimaisuutta. Kaupunginvaltuuston päätöksen otteet toimitetaan TEM:iin sen erikseen antaman ohjeistuksen mukaisesti määräpäivään mennessä.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen Helsingissä

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023, jäljempänä järjestämislaki) mukaan kunta voi järjestää kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Työvoimapohjaltaan tätä kynnysarvoa pienempien kuntien on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue). Työvoimapohjaa koskevan kriteerin lisäksi järjestämisvastuun vastaanottavan tahon tulee muodosta maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Helsingin kaupunki on valmistellut työvoimapalveluiden järjestämistä siten, että se tuottaa ne pääosin itsenäisenä työvoimaviranomaisena. Kaupunki tulee tuottamaan lakisääteisiä palveluita noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja arviolta 5 000 yritysasiakkaalle vuosittain. Työvoimaviranomaisen toimintamenot ovat arvion mukaan noin 200 M€, joka sisältää kaupungin oman palvelutuotannon, ostopalvelut sekä työttömyysturvan kuntaosuuden menot. Resurssia käytetään siirtymävaiheessa noin 700 henkilötyövuoden kohdentamiseen.

Maantieteellisesti yhtenäisestä, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta huolehditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien välisellä yhteistyöllä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat 21.6.2023 solmineet aiesopimuksen hankintayhteistyöstä ja työnantajapalveluiden järjestämisestä. Yhteistyön tarkoituksena on yhtäältä varmistaa työvoiman sujuva liikkuvuus pääkaupunkiseudulle syntyvien työllisyysalueiden yli ja toisaalta välttää tehtävien tarpeeton pirstoutuminen alueella siltä osin, kun yhteistyöllä on saavutettavissa skaalaetua. Muilta osin itsenäinen järjestäminen mahdollistaa parhaiten helsinkiläisten asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyn palvelumallin ja ketterän yhteistyön kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tarkemmat tiedot palveluiden suunnitellusta järjestämisestä ovat liitteessä 1.

Järjestämislain 16 §:ssä säädetään valtioneuvoston päätöksenteko-oikeudesta. Tämän niin sanotun perälautasäännöksen mukaan valtioneuvosto voi päättää työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta toiseen alueeseen, mikäli se ei katso järjestämisvastuun edellytysten täyttyneen. Päätöksenteko-oikeudesta johtuen Helsinki ei voi yksipuolisesti päättää, etteikö sen muodostamaan alueeseen voisi kuulua muita kuntia. TEM:n on määrä viestiä marraskuun loppuun mennessä järjestämisvastuun kriteerit täyttävistä työllisyysalueista. Tämä on vastaavasti ensimmäinen ajankohta, jolloin palveluiden itsenäisestä järjestämisestä voidaan varmistua. Helsingin alueen tai viereisen alueen kriteerien täyttymisen epäselvyydet voivat johtaa tämänhetkisen tiedon mukaan enintään helmikuun loppuun kestävään kuulemis- ja päätöksentekomenettelyyn.

Kuuleminen ja osallistaminen, lausunnot, yhteisvalmistelu

Helsingin kaupungilla on oma TE24-muutosohjelma ja projektiorganisaatio palveluiden sujuvan vastaanoton varmistamiseksi. Muutosohjelman valmisteluun on osallistunut työllisyyden kuntakokeilua toimeenpaneva henkilöstö sekä kaupungin eri toimintoja laajasti läpäisevän muutosohjelman vastuuhenkilöitä. Järjestämistä on lisäksi käsitelty yhteistoiminnassa kaupunkitasolla sekä kansliapäällikön asettamassa TE24-ohjausryhmässä, jossa on myös toimialojen edustusta.

Asian jatkovalmistelu

Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus esittää marraskuussa ehdotus työvoimapalveluiden järjestämisen tarkemmasta tavasta liikelaitosmuodossa. Samassa yhteydessä on tarkoitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön muutokset, joiden kautta toimivalta siirretään viranomaistehtävät vastaanottavalle kaupungin organisaatiolle.

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi myöhemmin myös työvoimapalveluiden järjestämislain toimeenpanoa varten perustettavat kaupungin työllisyyspalveluiden virat sekä työllisyyspalveluiden toimitilaratkaisu.

Helsingin julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun valmistelun tavoitteena on, että työvoimapalveluiden asiakkaiden palvelut jatkuvat katkeamattomina vuoden 2025 alussa. Tämän edellytyksenä on, että uudistuksen valtakunnallinen valmistelu etenee siten, että järjestämisvastuun vastaanotto sujuu tulevilta työvoimaviranomaisilta kitkattomasti.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samaan ilmoituskokonaisuuteen kuuluva suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi on hyväksytty kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa (hallintosäännön 8 luku 2 § 1 momentti 2–3 kohta) ja toimitilojen vuokrasopimusten vastaanottamatta jättämistä koskeva asia kansliapäällikön toimesta (hallintosäännön 12 luku 1 § 2 momentti 3 kohta).

Close

Kaupunginhallitus 18.09.2023 § 555

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Annukka Sorjonen, työllisyysjohtaja, puhelin: 310 84800

annukka.sorjonen@hel.fi

Tarja Arkio, projektipäällikkö, puhelin: 310 38739

tarja.arkio@hel.fi

Ville Salo, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 37498

ville.j.salo@hel.fi

Marlo Puro, johtava lakimies, puhelin: 310 34500

marlo.puro@hel.fi
Close

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Annukka Sorjonen, työllisyysjohtaja, puhelin: 09 310 84800

annukka.sorjonen@hel.fi

Tarja Arkio, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38739

tarja.arkio@hel.fi

Ville Salo, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 37498

ville.j.salo@hel.fi

Marlo Puro, johtava lakimies, puhelin: 09 310 34500

marlo.puro@hel.fi