Yhteistyösopimus, Yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelu 2024, Suomen Urheiluliitto ry

HEL 2023-010396
More recent handlings
§ 43

Yhteistyösopimus, yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelu vuonna 2024

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun, Suomen Urheiluliitto ry:n ja Track & Field Finland Oy:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä Olympiastadionilla 30.–31.8.2024 järjestettävää yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelua.

Yhteistyön arvolisäveroton kokonaisarvo on 98 000 euroa (+alv), josta kaupunginkanslian viestintäosasto toteuttaa sopimuksessa määritellyllä tavalla markkinointi- ja bränditoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 40 000 euroa (+alv). Viestintäosaston osuus maksetaan vuonna 2024 talousarvion kohdalta 1 40 01, viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun osuus on 50 000 euroa (+alv). Tämä liikuntapalvelun osuus maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden tapahtumayhteistyölle varatuista vuoden 2024 määrärahoista ja kohdistetaan kokonaisuudessaan tapahtuman olosuhteiden tukemiseen. Lisäksi liikuntapalvelu myöntää tapahtuman käyttöön maksutta oheistiloja, joiden laskennallinen arvo on noin 8 000 euroa (+alv).

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa brändi ja tapahtumat -yksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikunta- ja urheilutapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun ja liikunnan harrastamisen määrän kasvuun.

Suomi-Ruotsi -maaottelu on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty yleisurheilumaaottelu. Ensimmäinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925. Maaottelu järjestetään vuorovuosina Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimusten mukaan Suomi-Ruotsi -maaottelu on kiinnostavin vuosittain Suomessa järjestettävä urheilutapahtuma (Sponsor Navigatortutkimus 2023). Maaottelun TV-erikoislähetysten kokonaiskatsojamäärä on yhteensä noin 3 miljoonaa Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa maaottelun välittää ja televisioi Yle, Ruotsissa SVT. Mahdollinen tapahtumista saavutettava voitto käytetään Suomen Urheiluliitto ry:n kautta yleisurheilun harrastamisen ja kilpailemisen edellytysten kehittämiseen, niin nuorten kuin aikuistenkin osalta.

This decision was published on 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Yhteistyösopimus 2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.