Eläinlääkäreiden tehtäväjaon määrääminen, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-010398
More recent handlings
§ 4

Eläinlääkäreiden tehtäväjaon määrääminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 16 §:ssä tarkoitetusta tehtäväjaosta seuraavasti. Tällä päätöksellä kumotaan ympäristöjohtajan päätös eläinlääkäreiden tehtävänjaosta 5.1.2022, 2 §.

Kaupungineläinlääkäri (35478)

Kaupungineläinlääkäri toimii hygieenikkoeläinlääkäreiden esihenkilönä, huolehtii osaltaan elintarvikevalvonnan suunnittelusta ja raportoinnista, huolehtii osaltaan eläinlääkintähuollon tehtävien toteutumisesta, vastaa eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien laitosten valvonnasta sekä elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvistä tehtävistä.

Hygieenikkoeläinlääkärit

Hygieenikkoeläinlääkärit vastaavat eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien laitosten valvonnasta, elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvistä tehtävistä, osaltaan elintarvikevalvonnan suunnittelusta ja raportoinnista sekä hoitavat sijaisina tarvittaessa eläinten hyvinvoinnin valvontaan, tarttuvien eläintautien vastustamiseen sekä eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tehtäviä.

Johtava valvontaeläinlääkäri (128050)

Johtava valvontaeläinlääkäri toimii valvontaeläinlääkäreiden esihenkilönä, huolehtii eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan suunnittelusta, raportoinnista, sidosryhmäyhteistyöstä ja valmiusvarautumisesta sekä huolehtii osaltaan eläinlääkintähuollon tehtävien toteutumisesta. Lisäksi hänen tehtäväänsä kuuluu eläinsuojeluilmoitusten perusteella tehtäviä eläinsuojelutarkastuksia, eläinten vientitarkastuksia sekä eläinten laittomaan maahantuontiin liittyviä selvityksiä ja tarkastuksia ja hän on kotieläin- ja tuotantoeläintilojen valvonnan vastuuhenkilö.

Valvontaeläinlääkärit

Valvontaeläinlääkärit hoitavat eläinsuojeluvalvontaan, eläinten pidon neuvontaan sekä eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tehtäviä. Valvontaeläinlääkärit huolehtivat tarttuvien eläintautien vastustamisesta, osaltaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydelliseen valvontaan ja tarkastukseen sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden valvontaan liittyvistä tehtävistä. Valvontaeläinlääkärit hoitavat sijaisina tarvittaessa elintarvikkeiden vientiin liittyviä tehtäviä.

Sijaiset

Elintarviketurvallisuusyksikön tiimien esihenkilöiden sijaisista on erillinen päätös.

Hygieenikkoeläinlääkärit toimivat toistensa 1. sijaisina ja 2. sijaisena toimii kaupungineläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärit toimivat toistensa 1. sijaisina ja 2. sijaisena toimii johtava valvontaeläinlääkäri. Kaikki virkaeläinlääkärit hoitavat tarvittaessa eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitettuja tehtäviä.

Virkoihin sisältyvät erityiset vastuualueet:
Hygieenikkoeläinlääkäri (023134)

- eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonta ja näitä käsittelevien laitosten hyväksyminen/rekisteröinti ja valvonta
- eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaan liittyvät tehtävät

Hygieenikkoeläinlääkäri (23100)

- eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonnan koordinaatio

Valvontaeläinlääkäri (022919)

- päävastuu ilmoituksenvaraisten kohteiden eläinsuojeluvalvonnasta

Valvontaeläinlääkäri (040210)

- päävastuu hallinnollisiin menettelyihin ja pakkokeinoihin liittyvien malliasiakirjojen laatimisesta ja ylläpidosta

Valvontaeläinlääkäri (44830)

- päävastuu eläinten vientiin ja tuontiin liittyvien sisäisten ohjeiden laatimisesta ja ylläpidosta
- Korkeasaaren eläintarhan yhteyshenkilö

Ympäristöjohtaja toteaa, että em. eläinlääkäreiden muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta muissa kuin edellä mainituissa eläinlääkintähuollon asioissa päätetään erikseen. Eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetut perus- ja muut eläinlääkäripalvelut on järjestetty ostamalla ne ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 16 §:n mukaan eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien hoitamista varten kunnassa on oltava tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja. Virka voi olla useamman kunnan tai kuntayhtymän taikka kunnan ja kuntayhtymän yhteinen. Jos kunnassa on useampi kuin yksi kunnaneläinlääkärin virka, kunnan on määrättävä kunnaneläinlääkäreiden keskinäisestä tehtäväjaosta.

Eläinlääkintähuoltolain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan eläinlääkäripalveluihin sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydelliseen valvontaan, muuhun elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan, eläintenpidon terveydelliseen valvontaan, eläintautien vastustamiseen ja ennalta ehkäisemiseen sekä eläinsuojeluun. Lain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (297/2021), eläintautilaissa (76/2021), eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa (517/2015), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013).

Edellä mainituissa laeissa on osaltaan säädetty kunnaneläinlääkärille kuuluvista tehtävistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 10 §:n mukaan ympäristöjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupungineläinlääkärien keskinäisestä tehtäväjaosta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Helsingissä kunnaneläinlääkärin tehtäväkenttä on laaja ja virkoja on useita. Elintarvikevalmistustiimiin sijoittuvat kaupungineläinlääkärin ja kahden hygieenikkoeläinlääkärin virat ja eläinsuojelutiimiin johtavan valvontaeläinlääkärin ja kolmen valvontaeläinlääkärin virat. Tästä johtuen ympäristöjohtajan on määrättävä eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kunnaneläinlääkärien keskinäisestä tehtävänjaosta.

Sovelletut oikeusohjeet

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 2, 16 §

This decision was published on 21.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja