Hankinta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset terveystarkastukset, terveys- ja päihdepalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010455
More recent handlings
§ 137

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti valita palveluntuottajiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten hankinnan puitejärjestelyyn osa-alueittain ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1, Kantakaupunki:
1. Mehiläinen Oy
2. Lääkärikeskus Aava Oy
3. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 2, Länsi-Helsinki:
1. Heela Terveys Oy
2. Mehiläinen Oy
3. Lääkärikeskus Aava Oy
4. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 3, Pohjois-Helsinki:
1. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 4, Itä-Helsinki:
1. Heela Terveys Oy
2. Mehiläinen Oy
3. Lääkärikeskus Aava Oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu osa-alueittain kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Valinta ja palveluntuottajien ensisijaisuusjärjestys on tehty tarjousvertailun (liite 1) mukaisesti.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 6 000 000 euroa (alv 0 %) perussopimuskauden ja optiokauden ajalle.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, että se toimittaa asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 101 (23.5.2023) ja päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätökset, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisten terveystarkastusten hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä, jonka perusteella palveluntuottajat valittiin.

Tarjouskilpailu käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 17.9.2023 julkaistulla hankintailmoituksella. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 3.10.2023 klo 12.00 mennessä ja niihin vastattiin 10.10.2023. Kysymyksiä esitettiin 27 kpl.

Kilpailutuksessa hankinnan osa-alueita oli neljä:

Osa-alue 1: Kantakaupunki
Osa-alue 2: Länsi-Helsinki
Osa-alue 3: Pohjois-Helsinki
Osa-alue 4: Itä-Helsinki

Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai useampaan osa-alueeseen ja valituksi saattoi tulla yhteen tai useampaan hankinnan osa-alueeseen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 23.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

Osa-alue 1, Kantakaupunki:
Heela Terveys Oy
Lääkärikeskus Aava Oy
Mehiläinen Oy
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 2, Länsi-Helsinki:
Heela Terveys Oy
Lääkärikeskus Aava Oy
Mehiläinen Oy
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 3, Pohjois-Helsinki:
Heela Terveys Oy
Lääkärikeskus Aava Oy
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy JUPA

Osa-alue 4, Itä-Helsinki:
Heela Terveys Oy
Lääkärikeskus Aava Oy
Mehiläinen Oy

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 23.10.2023 klo 12.37 sähköisestä järjestelmästä.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Tarjousten tarkastamisen jälkeen todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet tarkastetaan tarjouspyynnön mukaisesti vain niiltä tarjoajilta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi palveluntuottajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintayksikkö on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikkien tarjousvertailuun hyväksyttävien tarjousten tuli täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Varmistuakseen saamansa tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta hankintayksikkö pyysi Heela Terveys Oy:tä täsmentämään tarjoustaan osa-alueelle 4 tarjotun toimipisteen osalta sekä kaikkien osa-alueiden osalta täsmentämään, miten arvio lukuvuoden 2023–2024 aikana toteutettavien terveystarkastusten määrästä jakaantuu eri toimipisteiden kesken. Heela Terveys Oy antoi täsmennyksensä asetettuun määräaikaan mennessä.

Osa esitetyistä tarjouksista ei täyttänyt tarjouspyynnössä osa-alueelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joten nämä tarjoukset suljettiin ulos tarjouskilpailusta alla mainituin perustein.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti koululaisen (1., 5. ja 8. luokan oppilaan) terveystarkastuksen toteutuspaikan tulee sijaita koulun läheisyydessä. Vähimmäisvaatimuksena tarjouksen hyväksymiselle mukaan tarjousvertailuun oli tarjotun toimipisteen sijainti osa-alueen määritellyllä maantieteellisellä alueella. Tilaaja voi hyväksyä myös toimipisteen, joka sijaitsee Espoon Tapiolassa (osa-alue 1), Espoon Leppävaarassa tai Vantaan Myyrmäessä (osa-alue 2) tai Vantaan Pakkalassa tai Tikkurilassa (osa-alue 3), jos se on riittävän palveluntuotannon turvaamiseksi välttämätöntä. Tilaaja arvioi toimipisteen soveltuvuuden toimipistekohtaisesti.

Heela Terveys Oy:n tarjous osa-alueille 1 ja 3 ei täyttänyt edellä mainittua vähimmäisvaatimusta, sillä tarjouksessa ilmoitetut toimitilat eivät sijaitse osa-alueille määritellyillä alueilla. Heela Terveys Oy:n tarjous osa-alueille 1 ja 3 suljetaan näin ollen ulos tarjouskilpailusta hankintalain 83 §:n mukaisesti.

Lääkärikeskus Aava Oy:n tarjous osa-alueelle 3 ei täyttänyt edellä mainittua vähimmäisvaatimusta, sillä tarjouksessa ilmoitetut, Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevat toimitilat eivät sijaitse osa-alueelle määritellyllä alueella. Lääkärikeskus Aava Oy:n tarjous osa-alueelle 3 suljetaan näin ollen ulos tarjouskilpailusta hankintalain 83 §:n mukaisesti.

Muilta osin tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Tarjoajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 prosenttia. Laadulliset kriteerit otetaan huomioon asettamalla hankinnan kohteena olevalle palvelulle tiukat vähimmäisvaatimukset.

Kukin osa-alue vertailtiin erikseen ja valinnat tehtiin osa-alueittain tarjousvertailun mukaisessa ensijaisuusjärjestyksessä.

Tarjouspyynnön mukaisesti kuhunkin hankinnan osa-alueeseen valittiin se määrä palveluntuottajia, joka tarvitaan hankintatarpeen täyttämiseksi. Tilaaja arvioi palveluntuottajien valintamäärää tarjoajien tarjouksessaan arvioiman terveystarkastusten lukumäärän perusteella.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään sopimukset ajalle 1.12.2023–31.7.2025. Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään kahdentoista (12) kuukauden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden jälkeen.

Osapuolia sitovat sopimukset eivät synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankinnasta on tehty sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

This decision was published on 07.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja