ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonta Helsingissä

HEL 2023-010488
More recent handlings
§ 84
This decisionmaker is no longer active

ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonta Helsingissä

Yksikön päällikkö

Päätös

Asuntopalvelut-yksikön päällikkö päätti vahvistaa ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnassa noudatettavat valvontatavat. Päätöksen mukaan vuokra-asuntojen omistajat toimittavat ilmoitukset valitsemistaan vuokralaisista jälkikäteen kerran kuukaudessa ja varautuvat pyydettäessä esittämään vuokra-asuntoihin valittujen ja hakijoiden hakemusasiakirjat liitteineen sekä antamaan muita tarvittavia selvityksiä asunnon hakijoista ja niihin valituista.

Asukasvalinnat, joissa halutaan poiketa asukasvalintaperusteista erityisestä tai tilapäisestä syystä, tulee toimittaa perusteluineen hyväksyttäväksi ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Lisäksi ARAn nimeämät uudet yleishyödylliset yhteisöt toimittavat ensimmäisen kohteensa asukasvalinnat etukäteen hyväksyttäviksi. Kaikki asiakirjat toimitetaan kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikölle.

Jos havaitaan, ettei vuokra-asuntojen omistaja noudata asukkaiden valvonnasta annettuja säännöksiä ja ohjeita tai noudattaa niitä puutteellisesti, voidaan valvontaa tehostaa muuttamalla se joko määräajaksi tai toistaiseksi etukäteisvalvonnaksi.

ARA-vuokra-asuntojen valintaperusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Varallisuusrajat pohjautuvat Tilastokeskuksen vanhojen osakehuoneistojen velattomiin neliöhintoihin ja ne tarkistetaan Helsingissä kerran vuodessa 31.12. Voimassa olevat varallisuusrajat löytyvät Helsingin, Espoon ja Vantaan ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaa täydentävästä ohjeesta.

Palveluasuntojen asukasvalintaperusteet ovat samat kuin muissakin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Asukkaaksi valituilla tulee olla todistetusti tarve palveluasumiselle. Palveluasumisen tarve selvitetään lääkärin tai muun alan asiantuntijan kirjallisella lausunnolla. Palveluasuntojen asukasvalinnassa varallisuutena ei oteta huomioon hakijan vakituisessa käytössä olevaa omistusasuntoa.

Päätöksen perustelut

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ohjeen mukaisesti kunnan tehtävänä on valvoa, että valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa asukasvalinnat toteutetaan aravarajoituslaissa (1190/1993), vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa (604/2001), vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetussa laissa (574/2016) sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukiasuntoihin annetussa valtioneuvoston asetuksessa (166/2008) tarkoitetulla tavalla. ARA on antanut 30.5.2023 kunnille ohjeen, jonka mukaan kunnan tulee tehdä asukasvalintojen valvontatavasta päätös.

Muiden kuin kaupungin omistamien ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonta on suoritettu Helsingissä vuodesta 1998 alkaen jälkivalvontana asuntolautakunnan 10.3.1998 (51§) ja 19.12.2013 (7§) päätösten mukaisesti. Valvonta on toteutettu mm. pyytämällä omistajia toimittamaan säännöllisin väliajoin ilmoitukset tehdyistä asukasvalinnoista sekä pistokokein, pyytämällä vuokra-asuntojen omistajilta asuntoihin valittujen hakemusasiakirjat asuntopalvelut-yksikölle tarkastettaviksi. Lisäksi hakemukset, joissa poiketaan varallisuuden enimmäisrajoista, toimitetaan ennen vuokrasopimuksen tekemistä asuntopalvelut-yksikön hyväksyttäviksi.

Helsingissä muiden kuin kaupungin omistamien ARA-vuokra-asuntojen valvonta on delegoitu kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikön päällikölle. Tavallisten vuokra-asuntojen lisäksi valvonnan piiriin kuuluu myös eri erityisryhmille tarkoitettuja vuokra-, palvelu- ja tukiasuntoja sekä nuoriso- ja opiskelija-asuntoja.

Helsinki on sopinut Espoon ja Vantaan kanssa asukkaiden valinnan valvonnassa noudatettavista yhtenäisistä menettelytavoista, joita on sovellettu vuodesta 1998 alkaen. Kaupunkien yhteiset ohjeet on laadittu näistä menettelytavoista tiedottamiseksi sekä täydentämään ARAn laatimaa Asukasvalintaopasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin. Asukasvalintojen valvontaan liittyvät ja ARAn asukasvalintaopasta täydentävät Helsingin, Espoon ja Vantaan päivitetyt ohjeet on hyväksytty yksikön päällikön päätöksellä 14.8.2023 § 77. Ohjeet astuvat voimaan 1.9.2023.

This decision was published on 24.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Rieger, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 26266

satu.rieger@hel.fi

Decisionmaker

Kati Hytönen
yksikön päällikkö