Toivomusponsi, mielenterveyden ongelmista kärsivien asiakkaiden tukeminen terapeutin valitsemisessa ja prosessin läpiviennissä

HEL 2023-010511
More recent handlings
Case 5. / 140 §

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien mielenterveyden ongelmista kärsivien asiakkaiden tukemista terapeutin valitsemisessa ja prosessin läpiviemisessä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.8.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että se yhtyy ponnessa esiin nostettuun huoleen siitä, että mielenterveyden ongelmista kärsivillä asiakkailla on usein haasteita sopivan terapeutin löytämisessä. Kaupunginhallitus kehotti sotepe-toimialaa kiinnittävän tähän erityistä huomiota omissa palveluissaan ja tarjoamaan tukea terapeutin löytymiseen luoden tarvittaessa tarkoitukseen uusia toimintamalleja/käytäntöjä.”

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen: ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että se yhtyy ponnessa esiin nostettuun huoleen siitä, että mielenterveyden ongelmista kärsivillä asiakkailla on usein haasteita sopivan terapeutin löytämisessä. Kaupunginhallitus kehottaa sotepe-toimialaa kiinnittävän tähän erityistä huomiota omissa palveluissaan ja tarjoamaan tukea terapeutin löytymiseen luoden tarvittaessa tarkoitukseen uusia toimintamalleja/käytäntöjä.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.8.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 16.8.2023 taloudellisesti saavutettavammasta kuntoutuspsykoterapiasta koskevaa aloitetta, kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän millä käytännön keinoin ja määrärahakohdennuksin kaupunki voisi parhaiten tukea etenkin masennuksesta tai muista vakavista mielenterveyden ongelmista kärsiviä asiakkaita terapeutin valitsemiseen liittyvän
raskaan prosessin läpiviennissä."

Helsingin kaupungin psykiatriassa hoitava työntekijä tai psykoterapia-arvion tehnyt työntekijä tukee potilasta psykoterapeutin etsimisessä. Tarvittaessa työntekijä ottaa yhteyttä psykoterapeutteihin yhdessä potilaan kanssa. Potilaille järjestetään Miten hakeudun psykoterapiaan – etäryhmiä ja annetaan psykoterapiaan hakeutumisesta kirjalliset ohjeet.

Perusterveydenhuollon asiakkaat ohjataan kuntoutuspsykoterapiaan psykiatrin konsultaatio- ja arviointikäyntien kautta. Näissä tilanteissa asiakasta tukee ja neuvoo terveysaseman mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja. Asiassa hyödynnetään myös HUSin Mielenterveystalo -
portaalin psykoterapiaan hakeutujan opasta.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 119

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 36

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka koskee mielenterveyden ongelmista kärsivien asiakkaiden tukemista terapeutin valitsemisessa ja prosessin läpiviennissä:

”Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän millä käytännön keinoin ja määrärahakohdennuksin kaupunki voisi parhaiten tukea etenkin masennuksesta tai muista vakavista mielenterveyden ongelmista kärsiviä asiakkaita terapeutin valitsemiseen liittyvän raskaan prosessin läpiviennissä.

Työ- ja opiskelukykyä edistävä ja parantava Kansaneläkelaitoksen (Kelan) kuntoutuspsykoterapia on yksi kuntoutusmenetelmä ja osa asiakkaan kokonaishoitoa. Tarpeenmukainen psykoterapeuttinen hoito on keskeisellä sijalla jo alkuvaiheen hoidossa.

Helsingin terveyspalveluissa mielenterveyshäiriöiden hoito on porrastettu ja asiakkaan hoidon tarpeen arviointi sekä tarvittava hoito alkavat heti asiakkaan hakeutuessa palveluihin. Tarjolla on muun muassa Käypä hoito -suositusten mukaista ohjattua omahoitoa, lyhytterapiaa, nettiterapiaa (HUS), perheterapeuttista työskentelyä, ryhmäterapiaa ja seksuaaliterapiaa. Työntekijöitä on koulutettu laajasti erilaisten psykoterapeuttisten interventioiden käyttöön. Tarvittaessa myös HUSin psykiatrian hoitovalikoima ja kolmannen sektorin monipuoliset tukimuodot ovat räätälöitävissä asiakkaan hoitokokonaisuuteen. Lyhytpsykoterapiaa ja kuntoutuspsykoterapiaa saa palvelusetelillä. Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tarvittavaan psykiatrian erikoislääkärin arvioon pääsee perustasolta nopeasti.

Kelan tukemiin psykoterapioihin ohjataan Helsingin kaupungin psykiatrian kautta keskimäärin noin 1200 asiakasta vuodessa. Tämän lisäksi palvelusetelinä järjestettävässä kuntoutuspsykoterapiassa käy vuosittain noin 60–70 asiakasta. Lyhytpsykoterapian palveluseteli on myönnetty viime vuonna 623 asiakkaalle. Myös HUS, yksityissektori, työterveyshuolto ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ohjaavat asiakkaitaan psykoterapiaan.

Psykoterapian tarpeen, oikea-aikaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi on prosessi, joka etenee hoidon aikana ja jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalle annetaan myös suositus psykoterapian muodosta ja suuntauksesta. Hoitovastuu säilyy hoitavalla taholla kuntoutuspsykoterapian aikana.

Helsingin kaupungin psykiatriassa hoitava työntekijä tai psykoterapia-arvion tehnyt työntekijä tukee potilasta psykoterapeutin etsimisessä. Tarvittaessa työntekijä ottaa yhteyttä psykoterapeutteihin yhdessä potilaan kanssa. Potilaille järjestetään Miten hakeudun psykoterapiaan –etäryhmiä ja annetaan psykoterapiaan hakeutumisesta kirjalliset ohjeet.

Perusterveydenhuollon asiakkaat ohjataan kuntoutuspsykoterapiaan psykiatrin konsultaatio- ja arviointikäyntien kautta. Näissä tilanteissa asiakasta tukee ja neuvoo terveysaseman mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja. Asiassa hyödynnetään myös HUSin Mielenterveystalo -portaalin psykoterapiaan hakeutujan opasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Psykoterapiaa voi saada esimerkiksi julkisen terveydenhuollon kautta palvelusetelillä, yksityisiltä psykoterapeuteilta itse maksamalla tai Kelan tukemana. Asiakkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden asiakkaan tarpeet, psykososiaalinen tilanne, vaikuttavaksi osoitetut hoitomuodot ja muut tukitoimet. Mielenterveyspalveluiden saavutettavuus on tärkeää yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta.”

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mia Tuokko, psykiatrian johtajapsykiatri, puhelin: 09 310 20907

mia.tuokko@hel.fi
Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi