Toivomusponsi, mielenterveyden palveluiden yleisen saatavuuden parantaminen ja pienituloisten taloudellisen tuen mahdollisuus

HEL 2023-010512
More recent handlings
Case 3. / 138 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi mielenterveyspalveluiden yleisen saatavuuden parantamisesta ja pienituloisten taloudellisesta tuesta psykoterapian omavastuuseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.8.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 16.8.2023 taloudellisesti saavutettavammasta kuntoutuspsykoterapiasta koskevaa aloitetta, kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia mielenterveyden palveluiden yleisen saatavuuden parantamiseksi ja vakavan henkilöstövajeen korjaamiseksi. Näin helsinkiläiset saisivat apua nykyistä nopeammin, eivätkä mielenterveyden oireet ehtisi niin usein syventyä vakaviksi hoitoa odottaessa. Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän myös pienituloisten taloudellisen tukemisen mahdollisuutta psykoterapiahoidon omavastuun maksamisessa esimerkiksi kaupungin harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta."

Henkilöstövajeeseen liittyvät haasteet on tunnistettu ja niitä pyritään ratkomaan yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Helsingissä on nykyisellään tarjolla monipuolisesti erilaisia mielenterveyspalveluita, joita kehitetään jatkuvasti mahdollisimman oikea-aikaisiksi ja palvelutarpeita vastaaviksi.

Kansaneläkelaitos voi tukea psykoterapian omavastuuosuuksien maksamista myöntämällä sitä varten perustoimeentulotukea. Tämän lisäksi kaupungin myöntämää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi saada psykoterapian kustannuksiin tietyissä poikkeustapauksissa, jotka perustuvat asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 35

Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi