Vuokraus, liiketila, Koetilantie 1, Suomen Lintuvaruste Oy

HEL 2023-010675
More recent handlings
§ 24

Lyhytaikainen vuokraus, liiketila, Koetilantie 1, Suomen Lintuvaruste Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja yritysvuokrauksen tiimipäällikkö päätti vuokrata osoitteessa Koetilantie 1, 00790 Helsinki, sijaitsevan liiketilan 12 (C 18), Suomen Lintuvaruste Oy:lle näyttelytilaksi, ajalle 19.8.2023. Vuokra on 800 euroa + alv 24 %. Vuokrauksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:
- Vuokralainen vastaanottaa tilat siinä kunnossa kuin ne vuokrakauden
alkaessa ovat.
- Vuokralainen toimii omalla vastuullaan.
- Vuokralainen hankkii toimintaansa varten mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat.
- Vuokralainen vastaa sähkön ja veden vaatimista kytkennöistä ja niiden
turvallisuudesta.
- Vuokralainen vastaa rakennukselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti
aiheuttamastaan vahingosta ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös hänen luvallaan tiloissa oleskelevat noudattavat mitä ehdoissa on sovittu.
- Vuokralainen vastaa kustannuksellaan tiloihin mahdollisesti tarvittavien
muutostöiden suorittamisesta ja tilojen palauttamisesta ennalleen.
- Vuokralainen huolehtii tilojen siivoamisesta välittömästi vuokrakauden
päätyttyä ja jätteiden pois kuljetuksesta.
- Vuokralainen huolehtii avattujen ovien ja ikkunoiden sulkemisesta.
- Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaikki kustannukset,
mitkä aiheutuvat vuokralaisen toiminnasta kohteessa (mm. palo- ja lvis-hälytykset yms.).
- Vuokralaisella on voimassaoleva vastuuvakuutus.
- Mahdollisista tehosteista, kuten veden, tulen, savun tai muun käytöstä,
tulee sopia vuokranantajan kanssa etukäteen.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Heka Oy omistaa osoitteessa Koetilantie 1, 00790 Helsinki, sijaitsevan
72 m²:n suuruisen liiketilan.

Suomen Lintuvaruste Oy on tarjoutunut vuokraamaan tilan näyttelytilaksi ajalle 19.8.2023.

Vuokratarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

This decision was published on 23.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Salonen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 21450

jaana.salonen@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Kontio
va. tiimipäällikkö