Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-424-23

HEL 2023-010849
More recent handlings
§ 1
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, työavain SOTEPE-01-424-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Vammaisten sosiaalityön etelän toimipiste 1 johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 023579, toimintayksikkö 395400, työpiste 100010) ajalle 4.9.2023 - 27.3.2024, 3711,22 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Työterveyshuollon selvitystä ei tarvitse esittää.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran sijaisuus (vakanssinumero 023579) on ollut haettavana ajalle 28.8.2023 (tai sopimuksen mukaan myöhemmin) - 27.3.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen ottaa vammaisten sosiaalityön etelän toimipiste 1 johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän työssä pyritään mahdollistamaan vammaisille asiakkaille mahdollisimman itsenäinen ja omaehtoinen elämä. Sosiaalityöntekijä arvioi vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarvetta, tekee suunnitelmia ja päätöksiä sekä tarvittaessa ohjaa asiakkaita muiden palvelujen piiriin.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja liikkuvaan työhön

Tehtävää täytettäessä luettiin eduksi kiinnostus vammaispalveluja kohtaan, vuorovaikutustaidot sekä halu oppia uutta. Aiempaa kokemusta vammaistyöstä ei tarvita.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssi 023579) on ollut julkisesti haettavana 20.7.2023 – 9.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, TE-palveluiden internet-sivulla sekä Jobly- ja Duunitori-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Yksi hakija peruutti hakemuksensa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ja **********

Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä sosiaalityöntekijä **********

********** haastateltiin 10.8.2023 ja ********** 11.8.2023.

********** on on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta vuodelta 2013, hän on suorittanut sosiaalityöntekijän ammattipätevyyteen vaadittavat lisäopinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2017. **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta vuodelta 1998. Lisäksi hän on suorittanut sosiaalityön pätevöitymisopinnot Turun yliopistossa vuonna 1998. **********

Molemmilla haastatelluilla oli tehtävään vaadittava koulutus ja kyky tehdä liikkuvaa työtä.

Molemmilla haastatelluilla oli myös kokemusta sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota vuorovaikutustaitoihin sekä kiinnostukseen vammaistyöhön sekä haluun oppia uutta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän on osoittanut kykynsä työskennellä itsenäisesti asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran tehtävien hoitamiseen vammaisten sosiaalityön eteläisessä toimipisteessä.

This decision was published on 28.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarmo Salminen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 44305

jarmo.salminen@hel.fi

Decisionmaker

Jarmo Salminen
johtava sosiaalityöntekijä

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.