Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muutosohjelma talouden tasapainottamiseksi 2023-2025

HEL 2023-010879
More recent handlings
Case 3. / 183 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muutosohjelma talouden tasapainottamiseksi vuosille 2023–2025

Social Services, Health Care and Rescue Services Committee

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti käynnistää liitteenä olevan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talouden tasapainottamiseksi vuosille 2023–2025 laaditun muutosohjelman ja sen toimenpiteiden valmistelun.

Muutosohjelma ulotetaan vuoteen 2026, jotta voidaan varmistaa kestävä painopisteen siirto kohti ennaltaehkäiseviä palveluita ja vältytään liian jyrkiltä sopeutustoimilta, jotka voisivat lisätä kustannuksia. Samalla varmistetaan kuitenkin, että lainsäädännön Helsingille asettamat velvoitteet toteutuvat.

Vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman yhteydessä linjataan tarkempiin laskelmiin ja vaikutusarvioihin perustuen vuoden 2024 toimenpiteistä. Kustakin muutosohjelman toimenpiteestä varsinaiset päätökset tekee toimivaltainen taho.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialan toimeenpaneman muutosohjelman toteutumista seurataan toiminnan ja talouden ennusteiden yhteydessä ottaen huomioon sopeuttamistarpeen muutokset ja sopeuttamistoimien toimeenpano sekä vaikutusarvioinnit. Tarvittaessa toimeenpanoa ja suunnitelmia korjataan lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Keväällä 2025 toteutetaan muutosohjelman puoliväliarviointi. Ohjelman mittakaavaa tarkastellaan puoliväliarvioinnin yhteydessä.

Osana muutosohjelmaa sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala jatkaa yhteistoimintaa kunta-Helsingin kanssa ja jatkaa työtä sen varmistamiseksi, että eri toimintojen rahoitusvastuu kohdentuu järjestämisvastuun mukaisesti Sotepe-Helsingin ja Kunta-Helsingin välillä samalla pitäen huolta myös tarkoituksenmukaisten ei-lakisääteisten palveluiden laadusta ja saatavuudesta.

Keskeinen osa muutosohjelmaa on tarkoituksenmukainen palvelurakenne, jossa asiakas saa oikean tasoiset palvelut oikeaan aikaan. Jotta palvelurakenteen muutokset toteutuvat, tehdään käyttösuunnitelmaan selkeitä toiminnallisia tavoitteita ja ennaltaehkäisyn tai kevyempien palveluiden vahvistamista, joita lautakunta seuraa toiminnan ja talouden yhteydessä.

Toimenpiteistä päätettäessä arvioidaan huolellisesti ohjelman toimien vaikutusta eri väestöryhmien (mm. lapsiperheet, ikäihmiset, vammaiset) palveluihin kokonaisuutena huomioiden mahdolliset lainsäädäntömuutokset ja muut valtion toimet.

Muutosohjelman puitteissa luodaan väylä asukkaiden ja henkilöstön osallistumiseen.

Lisäksi lautakunta katsoo eräiden muutosohjelman toimien osalta seuraavaa:

Jos lainmuutoksella asetetaan velvoite tiettyyn terveyskeskusmaksuun, maksu otetaan käyttöön ja se huomioidaan osana muutosohjelmaa. Siksi osana muutosohjelmaa Helsinki varautuu terveyskeskusmaksujen mahdolliseen käyttöönottoon.

Vuoden 2024 osalta terveyskeskusmaksujen mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen vuoden 2024 talousarvion laatimisen yhteydessä.

Ikääntyneiden kotona-asumisen tukemiseksi pidättäydytään ikääntyneiden päivätoimintaa koskevista supistuksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin päällekkäisyyksiin Helsingin ja HUSin toiminnoissa ja niiden tarkoituksenmukaiseen purkamiseen.

On tärkeää varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn toteutuminen kaupungissa mm. riittävät järjestöavustukset varmistamalla sekä sotepe-toimintoihin kiinnittyvien toimintojen että kaupungin hyte-toimintojen osalta.

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösesitykseen:

Muutosohjelma ulotetaan vuoteen 2026, jotta voidaan varmistaa kestävä painopisteen siirto kohti ennaltaehkäiseviä palveluita ja vältytään liian jyrkiltä sopeutustoimilta, jotka voisivat lisätä kustannuksia. Samalla varmistetaan kuitenkin, että lainsäädännön Helsingille asettamat velvoitteet toteutuvat.

Vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman yhteydessä linjataan tarkempiin laskelmiin ja vaikutusarvioihin perustuen vuoden 2024 toimenpiteistä. Kustakin muutosohjelman toimenpiteestä varsinaiset päätökset tekee toimivaltainen taho.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialan toimeenpaneman muutosohjelman toteutumista seurataan toiminnan ja talouden ennusteiden yhteydessä ottaen huomioon sopeuttamistarpeen muutokset ja sopeuttamistoimien toimeenpano sekä vaikutusarvioinnit. Tarvittaessa toimeenpanoa ja suunnitelmia korjataan lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Keväällä 2025 toteutetaan muutosohjelman puoliväliarviointi. Ohjelman mittakaavaa tarkastellaan puoliväliarvioinnin yhteydessä.

Osana muutosohjelmaa sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala jatkaa yhteistoimintaa kunta-Helsingin kanssa ja jatkaa työtä sen varmistamiseksi, että eri toimintojen rahoitusvastuu kohdentuu järjestämisvastuun mukaisesti Sotepe-Helsingin ja Kunta-Helsingin välillä samalla pitäen huolta myös tarkoituksenmukaisten ei-lakisääteisten palveluiden laadusta ja saatavuudesta.

Keskeinen osa muutosohjelmaa on tarkoituksenmukainen palvelurakenne, jossa asiakas saa oikean tasoiset palvelut oikeaan aikaan. Jotta palvelurakenteen muutokset toteutuvat, tehdään käyttösuunnitelmaan selkeitä toiminnallisia tavoitteita ja ennaltaehkäisyn tai kevyempien palveluiden vahvistamista, joita lautakunta seuraa toiminnan ja talouden yhteydessä.

Toimenpiteistä päätettäessä arvioidaan huolellisesti ohjelman toimien vaikutusta eri väestöryhmien (mm. lapsiperheet, ikäihmiset, vammaiset) palveluihin kokonaisuutena huomioiden mahdolliset lainsäädäntömuutokset ja muut valtion toimet.

Muutosohjelman puitteissa luodaan väylä asukkaiden ja henkilöstön osallistumiseen.

Lisäksi lautakunta katsoo eräiden muutosohjelman toimien osalta seuraavaa:

Jos lainmuutoksella asetetaan velvoite tiettyyn terveyskeskusmaksuun, maksu otetaan käyttöön ja se huomioidaan osana muutosohjelmaa. Siksi osana muutosohjelmaa Helsinki varautuu terveyskeskusmaksujen mahdolliseen käyttöönottoon.

Vuoden 2024 osalta terveyskeskusmaksujen mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen vuoden 2024 talousarvion laatimisen yhteydessä.

Ikääntyneiden kotona-asumisen tukemiseksi pidättäydytään ikääntyneiden päivätoimintaa koskevista supistuksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin päällekkäisyyksiin Helsingin ja HUSin toiminnoissa ja niiden tarkoituksenmukaiseen purkamiseen.

Edellä kirjatun päätösesitykseen kohdistuvan lisäyksen lisäksi muutosohjelmatekstiä koskevan muutoksena: Muutosohjelman kirjaus “tavoitteena on koota muutosohjelmaan ensimmäisessä vaiheessa toimenpide-ehdotuksia ainakin 100 miljoonan euron sopeuttamiseksi.” Muutetaan muotoon “tavoitteena on koota muutosohjelmaan ensimmäisessä vaiheessa toimenpide-ehdotuksia noin 100 miljoonan euron sopeuttamiseksi.”

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Daniel Sazonov: Lisätään päätösesitykseen:

On tärkeää varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn toteutuminen kaupungissa mm. riittävät järjestöavustukset varmistamalla sekä sotepe-toimintoihin kiinnittyvien toimintojen että kaupungin hyte-toimintojen osalta.

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen tekstiin lisätään seuraavat tekstikappaleet:

Lautakunta kiinnittää huomiota maahanmuuttajille ja vieraskielisille tuotettujen osin räätälöityjen ja priorisoitujen SOTE-palveluiden suuriin kustannuksiin. Lautakunta edellyttää niistä löydettävän säästökohteita, jotta vanhusten ja vammaisten palvelut kyetään turvaamaan.

Kv-rekrytointia ei tule lisätä säästöjen hankkimiskeinona.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 4:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen tekstiin lisätään seuraava tekstikappale:

Lautakunta edellyttää sotepe-toimialan aloittavan väestön monimuotoisuuden aiheuttamien ja edellyttämien palveluiden vaatimien voimavarojen systemaattisen arvioinnin, jotta se voi vaikuttaa valtiovarainministeriön myöntämän yleiskatteellisen rahoituksen tasoon.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman
äänestystä puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen 1.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)

Jaa-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Ei-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Yaron Nadbornik, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen 2 äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Yaron Nadbornik, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Yaron Nadbornik, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

See table with voting results

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää käynnistää liitteenä olevan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talouden tasapainottamiseksi vuosille 2023–2025 laaditun muutosohjelman ja sen toimenpiteiden valmistelun.

Close

Talous- ja suunnittelujohtaja ********** suunnittelupäällikkö ********** ja yhteyspäällikkö ********** ovat kutsuttuna asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asian tausta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta käsitteli 9.5.2023 toimialan toiminnan ja talouden toteumaennusteen helmikuun 2023 tilanteessa. Se oli 71,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lautakunta kehotti toimialaa valmistelemaan ja tuomaan erikseen päätettäväksi kolmivuotisen muutosohjelman talouden tasapainottamiseksi, ja edellytti, että valmistelussa selvitetään erilaisia toimia tarvittavan sopeutustarpeen saavuttamiseksi.

Muutosohjelman tavoitteeksi asetettiin laadukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen helsinkiläisille. Lautakunta linjasi, että ensisijaisesti tulee hyödyntää keinoja, jotka eivät heikennä palveluja. Ohjelman valmistelussa tulee lisäksi kiinnittää erityisesti huomioita muun muassa johtamiseen ja organisoimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Henkilöstörakennetta kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota sen varmistamiseen, että tehtäviä hoitaa niihin koulutettu henkilökunta, ja että henkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä.

Lisäksi lautakunta totesi, että pitkällä aikavälillä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan kohdistuvaan palvelukysyntään vaikuttavat väestön hyvinvointi ja terveys. Tämän vuoksi lautakunta kehotti kaupungin muita toimialoja kiinnittämään huomiota lakisääteisiin tehtäviinsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi omien toimialojensa osalta.

Talouden sopeuttamiseen tähtäävän muutosohjelman laatimista on edellytetty kaikilta hyvinvointialueilta, Helsingin kaupungilta ja HUS-yhtymältä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 24 §:n tarkoittamissa hyvinvointialueneuvotteluissa. Muutosohjelma on myös edellytys hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025 myönnetylle valtionavustukselle.

Muutosohjelman laadinnassa on otettu huomioon Helsingin kaupunkistrategia, toimialan palvelustrategia sekä valmisteilla oleva pelastustoimen palvelutasopäätös. Lisäksi on otettu huomioon valtion hyvinvointialueille asettamat valtakunnalliset tavoitteet.

Asiaa lautakunnan käsittelyyn tuotaessa arvioidaan, että toimialalle voi kertyä noin 100–200 miljoonaa euroa lisää alijäämää muutosohjelmakaudella. Arviossa ei ole huomioitu kaikkia toimintaympäristöön ja rahoituspohjaan mahdollisesti vaikuttavia muutoksia. Esimerkiksi vuoden 2023 palkkaratkaisun täysimääräiset vaikutukset ja hallitusohjelman kirjausten vaikutukset eivät ole laskennassa mukana. Vuoden 2024 rahoituspohja selviää 9.10.2023, jolloin valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2024 rahoituslaskelmat.

Muutosohjelman valmistelu ja ehdotus toimeenpanosta

Muutosohjelman valmistelua on esitelty sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle 15.8.2023 pidetyssä infotilaisuudessa.

Talouden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja rahoituksen epävarmuuksien vuoksi muutosohjelma on dynaaminen. Tämän vuoksi kiinteää talouden sopeuttamistavoitetta ei asetettaisi.

Muutosohjelman toimenpiteet huomioidaan toimialan talousarvioehdotuksessa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2026, niitä tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa ja ohjelman toteutumista seurataan muun muassa talouden ja toiminnan ennusteiden yhteydessä.

Tavoitteena on koota muutosohjelmaan ensimmäisessä vaiheessa toimenpide-ehdotuksia ainakin 100 miljoonan euron sopeuttamiseksi. Lisätoimenpiteitä tullaan valmistelemaan koko ohjelmakauden ajan.

Toimenpiteet tuodaan lautakunnan päätettäväksi pääsääntöisesti tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Isommissa kokonaisuuksissa asia voidaan valmistella myös erikseen lautakunnan päätettäväksi. Toimenpiteitä tehdään myös osana normaalia operatiivista johtamista.

Muutosohjelman tarkempi valmistelu käynnistetään sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksellä.

Muutosohjelman sisältö

Muutosohjelman alussa kuvataan asian taustaa, Helsingin kaupungin toimintaympäristöä, muutosohjelman laatimiseen liittyviä taloudellisia reunaehtoja, Uudenmaan erillisratkaisua ja HUS-yhtymää sekä yhtymän sopeutustoimia vuonna 2023. Lisäksi nostetaan esille henkilöstön saatavuus ja riittävyys, joiden toteutumisen varmistaminen on keskeistä muutosohjelman aikana. Toimintaympäristöä kuvataan lisäksi tarkemmin muutosohjelman liitteessä 1.

Talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimien lisäksi muutosohjelma sisältää toiminnan sisällölliseen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla arvioidaan olevan tuottavuuspotentiaalia.

Muutosohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan:
- lisäämällä toiminnan vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja tuottavuutta
- keskittymällä lakisääteisiin velvoitteisiin
- lisäämällä tuloja ja
- juurruttamalla taloudellinen näkökulma osaksi toimialan arkea.

Toimenpiteet on ryhmitelty viiden teeman alle. Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty muutamia nostoja etenkin niistä toimista, joiden alustavat kustannusvaikutukset on pystytty laskemaan tai jotka ovat vaikutuksiltaan muutoin merkittäviä.

I Palvelurakenne ja johtaminen koostuu toimenpiteistä, joilla pyritään kehittämään muun muassa asiakkaaksi tulon prosessia ja keventämään palvelurakenteita raskaista ja kalliista hoitomuodoista kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

II Tulojen lisääminen ja palvelutarjonnan määrittäminen, johon pyritään aktiivisella ja monipuolisella edunvalvonnalla valtion suuntaan (rahoitusmalli), asiakasmaksuja mahdollisesti nostamalla ja perimällä maksutulot muilta yhteisöiltä tehokkaasti. Palvelutarjonta määritetään lähtökohtaisesti lain vaatimalle tasolle.

III Palveluverkon kehittäminen ja tilat, jossa tarkoituksena on löytää toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä onnistuneempia ratkaisuja.

IV Tuotantotapavalinnat ja hankinnat koostuu toimenpiteistä, joilla varmistetaan optimaalisten tuotantotapojen valinta vertailukelpoiseen tietoon perustuen.

V Yhteiset, jossa käsitellään koko toimialalle yhteisiä sopeutustoimia kuten henkilöstöön ja vuokraamisen liittyviä kysymyksiä sekä kaupunkiyhteisiä kysymyksiä.

Teemojen ja niihin liittyvien toimenpide-ehdotusten lisäksi on kuvattu resursseja ja tukitoimia sekä viestintää ja henkilöstön sekä palveluiden käyttäjien osallistamista. Lisäksi on laadittu riskianalyysi.

Muutosohjelman liitteessä kaksi esitetään otsikkotasolla kaikki toimenpiteet, jotka ovat arvioitavana muutosohjelman ensimmäisessä vaiheessa.

Vaikutusten arviointi

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) edellyttää hyvinvointialueita arvioimaan päätöksentekonsa vaikutukset alueen ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin sekä seuraamaan myös sosiaali-, terveys- pelastustoimen palvelujen vaikuttavuutta.

Talouden tasapainottamisohjelman vaikutusarviointi toteutetaan vaiheittain toimenpiteiden tarkentuessa. Ensimmäisessä vaiheessa vaikutuksia on arvioitu yleisellä tasolla teemakohtaisesti. Toimeenpanovaiheessa arvioidaan yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia hyödyntäen kansallisia arviointilinjauksia. Vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään kansallisesti yhtenäistettäviä menetelmiä.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 12.09.2023 § 173

05.09.2023 Pöydälle

Close

This decision was published on 21.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Ask for more info

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246

sampo.pajari@hel.fi

Hanna Laine, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 36172

hanna.e.laine@hel.fi