Hankinta, prosenttirahahankinta, päiväkoti Vanhainen, Kannelmäki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-010891
More recent handlings
§ 49

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle teostilauksesta Päiväkoti Vanhaiseen Kannelmäessä prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esityksestä kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata taiteilija Kirsi Kivivirralta prosenttirahoin kustannettavan julkisen taideteoksen Päiväkoti Vanhaiseen.

Teos toteutetaan HAM Helsingin taidemuseon hyväksymän luonnoksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseon johtajan 22.9.2021, 33 § päätökseen luonnoksen tilaamisesta taiteilijalta (Kirsi Kivivirta) sekä HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n (myöh. HAM) esitykseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Taidekokoelma on deponoitu HAMille, joka kartuttaa kokoelmia tekemällä esityksiä kaupungille kaupunginvaltuuston päätöksen 16.11.2022 § 278 (Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen) mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin prosenttirahahankkeissa. Taideasiantuntijana HAM tekee esityksiä kaupungille prosenttiperiaatteen mukaisista taidekokoelmaan liitettävistä taidehankinnoista.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana (talonrakennushankkeissa ja yleisillä puisto- ja katualueilla) sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista.

Taidekokoelmasta vastaava viranhaltija (kulttuurijohtaja) päättää teoksen liittämisestä Helsingin kaupungin taidekokoelmaan teoksen valmistuttua.

This decision was published on 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja