Virkasuhteen täyttäminen, gerontologinen sosiaalityö, idän toimipiste, määräaikainen sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-782-23

HEL 2023-010950
More recent handlings
§ 4

Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen, gerontologinen sosiaalityö, idän toimipiste, työavain SOTEPE-03-782-23

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö

Päätös

Gerontologisen sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi ********** sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 037471, toimintayksikkö 397410, työpiste 100025) 25.09.2023 lukien 3593,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 4 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 037471) on ollut haettavana ajalle 25.9.2023-8.6.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa gerontologisen sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on työskennellä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa toteuttaen palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityö tukee asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalityöntekijä koordinoi ja seuraa sekä arvioi asiakkaan suunnitelman mukaisten palvelujen toteutumista ja etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita moniammatilliseen yhteistyöhön. Sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 037471) on ollut julkisesti haettavana ajalla 31.7.2023-14.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Kenelläkään hakijoista ei ollut tehtävään vaadittua kelpoisuutta. Haastatteluun kutsuttiin yksi hakija.

Haastattelun suorittivat gerontologisen sosiaalityön yksikön päällikkö ********** ja vs. johtava sosiaalityöntekijä **********

Sosionomi ********** on sosiaalityöntekijän sijaisuudessa toimimiseen vaadittavat sosiaalityön perus- ja aineopinnot suoritettuina. Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen gerontologisen sosiaalityön yksikön idän toimipisteessä.

This decision was published on 12.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Timonen, gerontologisen sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 41343

marko.timonen(a)hel.fi

, puhelin:

Decisionmaker

Marko Timonen
gerontologisen sosiaalityön päällikkö