Vuokraus, maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen, Veneasema Tomi Taari Oy

HEL 2023-010967
More recent handlings
§ 3

Maa-alueen vuokraaminen Veneasema Tomi Taari Oy:lle polttoaineen jakelupaikaksi Vattuniemen venesatama-alueelta

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin 31. kaupunginosassa Lauttasaari) Vattuniemen venesatama-alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 332 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-414-0001-0276) käytettäväksi polttonestesäiliöiden, myyntikioskin ja jakelulaitteiden sijoittamiseen sekä antaa oikeuden ponttonilaiturin pitämiseen vesialueella

Vuokra-aika alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2029.

Vuoden 2024 täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin pistelukua 2311 on 2 133,75 euroa.

1.1.2025 alkaen vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin ja täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 =100" pistelukua vastaavaa 92,33 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu päätöksen liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kirjaamoon on saapunut 27.8.2023 päivätty Venesatama Tomi Taari Oy:n hakemus koskien Vattuniemessä sijaitsevan maa-alueen uudelleen vuokraamista.

Lauttasaaressa ja sitä ympäröivällä vesialueella liikkuu runsaasti vapaa-ajan ja ammattiliikenteen pientä ja keskisuurta vesikulkuneuvoa, joille valvottu ja ympäristön kannalta turvallinen polttoaineen jakelupiste on vesiliikenteen edellytys. Näin ollen, liikuntapalvelukokonaisuus pitää jakelupisteen vuokrasopimuksen jatkamista kannatettavana.

Vuokra-alue sijaitsee liikuntapalvelukokonaisuuden Helsingfors Segelklubb ry:lle vuokraaman alueen takana niemen kärjessä. Helsinfors Segelklubb pitää aluetta suljettuna, ja veneasema Tomi Taari Oy:n kulkuoikeus omalle vuokra-alueelleen on riippuvainen vuokralaisten välisestä keskinäisestä sopimuksesta.

Vuokran määrittelyssä on otettu huomioon se, että alue on suljettu vapaalta ajoneuvoliikenteeltä, jolloin polttoaineen jakelupisteen ei voida katsoa kilpailevan muiden polttoaineasemien kanssa vapailla markkinoilla. Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus pitää sekä sijainniltaan että varustelultaan erityisesti veneilijöille kohdistetun polttoaineen jakelupisteen toiminnan takaamisen välttämättömänä turvalliselle vesiliikenteelle.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan. 2

This decision was published on 11.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus 27.8.2023
2. Veneasema Tomi Taari Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.