Aukioloajat, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, etelän aikuissosiaalityö, puhelinpalvelu ja ilman ajanvarausta asioinnin lyhytaikainen sulkeminen

HEL 2023-011072
More recent handlings
§ 51

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön etelän aikuissosiaalityön puhelinpalvelun ja ilman ajanvarausta asioinnin palvelun lyhytaikainen sulkeminen 21.9.2023

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että etelän aikuissosiaalityön alle ja yli 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön tiimien yhteinen vastaanotto ilman ajanvarausta sekä puhelinpalvelu ovat suljettuna 21.9.2023.

Kuntalaiset voivat olla yhteydessä idän aikuissosiaalityön puhelinpalveluun (avoinna kello 8.15-16) myös kiireellisissä sosiaalihuollon kysymyksissä ja sosiaalineuvontaan, joka palvelee yleistä ohjausta ja neuvontaa tarvitsevia asiakkaita.

Etelän aikuissosiaalityön asiakaspalvelun muutoksista ja aikuissosiaalityön puhelinpalvelun numeroista tiedotetaan puhelinvastaajaviestillä ja sosiaalisen median tiedotuskanavilla.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloajan muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Palvelupisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on etelän aikuissosiaalityön alle ja yli 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön tiimien yhteinen kehittämis- ja työhyvinvointipäivä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 05.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Karisto, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja