Tonttivaraus, tontti 29266/1, Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Haga

HEL 2023-011091
More recent handlings
Case 10. / 145 §

Tontin varaaminen Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Hagalle vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten (Haaga, Etelä-Haaga, AK-tontti 29266/1)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Hagalle (Y-tunnus 3403436-4) Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga) asuinrakennustontin (AK-1) 29266/1 vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AK-1) 29266/1 (pinta-ala 2 132 m², tontin rakennusoikeus 4 820 k-m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 5 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder sr (Y-tunnus 0202471-9) on 17.8.2023 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että sille varattaisiin täydennysrakentamisen mahdollistava asuinkerrostalotontti 29266/1 vapaarahoitteisen vanhusten palvelutalohankkeen suunnittelua varten. Uudessa vanhusten palvelutalossa olisi paikat noin 100 asukkaalle.

Tontti 29018/2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 8222 Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder sr:lle 31.12.2025 saakka. Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder sr:n nykyinen vuokra-alue käsittää suurimman osan varattavasta suunnitellusta tontista 29266/1, jolla sijaitsee Folkhälsanin omistuksessa oleva vanhusten palvelutalo. Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder sr on myynyt 22.12.2023 vuokraoikeutensa Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Haga -nimiselle yhtiölle, jolle tontti varataan. Vuokraoikeuden siirtoa ei ole vielä rekisteröity.

Sijaintikartta on liitteenä 2.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Tontille 29266/1 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vanhusten palveluasumiseen suunnattuja vuokra-asuntoja.

Hallinta- ja rahoitusmuototarkastelu on tehty yhdessä kaupunginkanslian asuminen-yksikön kanssa. Varattavan tontin hallinta- ja rahoitusmuoto vastaa AM-ohjelman mukaista tavoitetta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontille 29266/1 on laadittu täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava nro 12638. Asemakaava mahdollistaa uuden, suuremman vanhusten palvelutalon rakentamisen. Kaavamuutoksessa tontti 29018/2 on kaavoitettu asuinrakennustontiksi, jossa erityisasumiseen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 4 820 k-m². Asemakaava on lainvoimainen.

Nykyisestä tontista 29018/2 on liitetty pieni osa puistoon ja viereisestä puistosta on liitetty osa tonttiin siten, että muodostuu uusi asuinrakennustontti 29266/1.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m². Nykyinen 1960-luvulla rakennettu vanhusten palvelurakennus puretaan uuden rakennuksen tieltä. Uusi vanhusten palvelutalo tarjoaa paikan noin 100 vanhukselle. Asukasmäärän lisäys on noin 50 asukasta.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan kaupunki voi kuitenkin tapauskohtaisesti arvioitavin perustein varata tontteja ja alueita suoravarauksin ilman avointa hakumenettelyä tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täydennysrakentamisen edistämiseksi.

Tontti 29018/2, josta asemakaavan muutoksen nro 12638 myötä muodostetaan tontti 29266/1, on pitkäaikaisesti vuokrattu Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder sr:lle 31.12.2025 saakka ja kyseessä on tonttiin kohdistuva täydennysrakentaminen.

Suunniteltu täydennysrakentamishanke lisää alueen vanhusten palveluasuntotarjonnan määrää.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus perustuu hakemuksen tietoihin ja käytyihin neuvotteluihin. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin ko. alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, kaupungin tavanomaisia tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut" (15.10.2021).

Tontin myöhempi luovuttaminen ja aluetta koskevan nykyisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Varattava tontti 29266/1 on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Tonttiin 29018/2 kohdistuva maanvuokrasopimus tullaan päättämään ja uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus tullaan laatimaan suunnitellulle tontille 29266/1 tai siitä muodostettaville tonteille.

Tontin 29266/1 vuokranmäärityksessä noudatetaan kaupunginvaltuuston 2.2.2022, 22 § hyväksymiä periaatteita. Tontin markkina-arvon määrittäminen perustuu puolueettoman arvioijan laatimaan erilliseen selvitykseen tai puolueettoman arvioijan hyväksymään hinnoittelumalliin. Tontin vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä.

Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin pitkäaikainen uusi vuokrasopimus AK-tontista on allekirjoitettu.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen takia täydennysrakentamiskorvausta, sillä tontti varataan nykyiselle vuokralaiselle Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Hagalle.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2024 § 85

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Fastighets Ab Folkhälsanhuset i Hagalle (Y-tunnus 3403436-4) Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga) asuinrakennustontin (AK-1) 29266/1 vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten 31.12.2025 saakka seuraavin ehdoin:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AK-1) 29266/1 (pinta-ala 2 132 m, tontin rakennusoikeus 4 820 k-m²).
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 5 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi