Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, Herttoniemi, Helsingin Liikuntahallit Oy

HEL 2023-011135
More recent handlings
§ 54

Rasitteenkaltaisen sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen maa-alueen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen (Herttoniemi, Helsingin Liikuntahallit Oy)

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti liittää Helsingin Liikuntahallit Oy:lle Helsingin 43. kaupunginosasta (Herttoniemi) vuokratun maa-alueen vuokrasopimukseen (HEL 2020-004348) laaditut lisäehdot (liite 1) sekä tonttien 43285/2 ja 43285/3 välisen, kaupunkiympäristön toimialan toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikön päätöksellään 1.9.2023, 51 § hyväksymän rasitesopimuksen (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Helsingin Liikuntahallit Oy:n välille on solmittu pitkäaikainen maanvuokrasopimus ajalle 1.6.2021 – 31.12.2043 harjoitusjäähallin rakentamista varten. Jäähallitontin pysäköintialue sekä kulkuyhteys tontille sijaitsevan viereisen tontin alueella ja tähän liittyen tonttien vuokralaiset ovat keskenään solmineet rasitesopimuksen 24.4.2021.

Kaupunkiympäristön toimialan toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö on päätöksellään 1.9.2023, 51 § lisännyt kyseisen rasitesopimuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kaupungin sisäisesti vuokratun maa-alueen vuokrasopimukseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee edelleen lisätä rasitesopimus maa-alueen lopullisen vuokralaisen eli Helsingin Liikuntahallit Oy:n maanvuokrasopimukseen.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on 26.4.2021, 308 § oikeuttanut liikuntajohtajan tekemään Helsingin Liikuntahallit Oy:n vuokrasopimukseen vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

This decision was published on 08.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Lisälehti 1, sopimus HEL 2020-004348
2. Rasitesopimus ja karttaliite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.