Hankinta, matkailun ja tapahtumien data-analytiikkapalvelu, matkailu ja kohdepalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2023-011193
More recent handlings
§ 25

Hankinta, Matkailun ja tapahtumien data-analytiikkapalvelu

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hyväksyä FlowHouse Oy:n tarjouksen Matkailun ja tapahtumien data-analytiikkapalvelusta määräaikaisena pilottina kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Suunniteltu sopimuskausi alkaa kaksi viikkoa viranhaltijan päätöksestä ja päättyy 29.2.2024. Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 16 999 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1816100, kaupunginkanslian elinkeino-osastolle osoitetusta määrärahasta.

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa elinkeino-osaston matkailupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja muut hankkeen toteutukseen liittyvät asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaan (2022–2026). Matkailuyritysten, erityisesti pienten, tiedolla johtamisen ymmärryksessä ja kyvyssä soveltaa tietoa käytäntöön on puutteita. Data-analytiikan asiantuntijapalvelujen avulla autetaan yrityksiä ymmärtämään, mitä matkailun ja tapahtumien moninainen data tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää oman liiketoiminnan kehittämisessä. Pilotissa muodostuu ns. beta-versio toimintamallista, jota testataan käytännössä ja sitä pyritään jatkokehittämään pilotin jälkeen olemassa olevilla resursseilla.

Hankinta perustuu Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston 11.9.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön (liite 1). Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse viidelle (5) palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajat olivat FlowHouse Oy, HMMH Consulting Oy, Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, Salmi Platform Oy ja The Sievers Consulting Oy. Määräaikaan 25.9.2023 klo 16:00 mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjoajat olivat FlowHouse Oy, Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy sekä HMMH Consulting Oy:n ja yrityksen Tranki Consulting muodostama konsortio, jossa HMMH Consulting Oy toimii päävastuullisena toimittajana. Saapuneista tarjouksista vain FlowHouse Oy:n oli tarjouspyynnön mukainen.

Hankinnan valintaperusteena oli halvin hinta.

FlowHouse Oy:n tarjous täytti tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset hyväksyttävästi. Alustava toteuttamissuunnitelma, referenssit ja palvelusta vastaavan analyytikon kokemus olivat kattavia. HMMH Consulting Oy:n ja Tranki Consultingin konsortion sekä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetettuja vähimmäisvaatimuksia hyväksyttäväksi. Alustavat toteuttamissuunnitelmat eivät kummassakaan tarjouksessa sisältäneet kaikkia vaadittuja sisältöjä: henkilöstöresursointi sijaisjärjestelyineen, aikataulu, tuotettava materiaali sekä palveluprosessin kuvaus ja hallinta (koordinointi, yhteydenpito tilaajaan päin). HMMH Consulting Oy:n tarjouksessa referenssit eivät sisältäneet selkeää kuvausta niiden sisällöstä ja tuloksista.

Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksista 25.4.2023 § 65.

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Henna Siltanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 34848

henna.siltanen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Nina Vesterinen
matkailupäällikkö

Attachments

2. Hankinnan kohteen kuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.