Hankinta, arkistoitumattomien tietojen erillispoiminta arkistointia varten, Lifecare-potilastietojärjestelmä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011197
More recent handlings
§ 15
This decisionmaker is no longer active

Lifecare – Arkistoitumattomien tietojen erillispoiminta

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 40 § perusteella Tietoevry Finland Oy:ltä suun terveydenhuollon arkistoitumattomien tietojen poiminnan Lifecare-potilastietojärjestelmän tuotantotietokannasta.

Tiedot poimitaan vain tietyiltä lomakkeilta ja ajalta 5.2.2018 – 25.2.2023, esiselvityksessä sovitun mukaisesti.

Hankinnan kustannukset ovat yhteensä 30 720 euroa (alv 0 %), josta asiantuntijatyön osuus on 100 %.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on päätöksessään 13.4.2023 § 100 antanut Tietoevry Finland Oy:lle luvan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietojen poimintaan ja siirtoon Helsingin välityspalvelinympäristöön aineistomigraatioiden toteuttamiseksi.

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan atk-investointibudjetin digitaalisiin arkistoratkaisuihin varatusta määrärahasta.

Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä korvasi Lifecaren v. 2021. Ennen Lifecaren alasajoa siihen syntyneet potilastiedot arkistoidaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon ja potilashallinnolliset tiedot kaupungin digitaaliseen säilytysjärjestelmään.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2 023 § 28.

This decision was published on 06.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Pääkkönen, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 75471

jukka.paakkonen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja