Virkasuhteen täyttäminen, Tahvonlahden ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1076-23

HEL 2023-011209
More recent handlings
§ 15

Tahvonlahden ala-astelle sijoitetun luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1076-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Tahvonlahden ala-asteelle sijoitettavan luokanopettajan, valmistava opetus määräaikaisen viran (vakanssinumero 006220).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 006220) on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.7.-7.8.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan, valmistava opetus tehtävät Tahvonlahden ala-asteella.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus erityisluokanopettajan tehtävästä sekä kokemus yhteisopettajuudesta ja joustavista opetusjärjestelyistä. Eduksi luettiin myös kokemus oppilaiden tuen järjestelyjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, määräaikainen virka jätetään täyttämättä. Tehtävä laitetaan uudelleen hakuun.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kaunismäki-Suhonen, rehtori, puhelin: 09 310 82625

kirsi.kaunismaki-suhonen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsi Kaunismäki-Suhonen
rehtori